Doceniliśmy wybrane miasta i gminy za ciekawe pomysły i dobre inicjatywy. Staraliśmy się wybierać te samorządy, które podejmują działania nowatorskie, pionierskie lub ponadstandardowe, nie boją się nowych wyzwań, chcą się stać inspiracją i wzorem dla innych.

Jak co roku – gdy przeglądamy zgłoszenia – nasuwa nam się refleksja, że dobre praktyki stają się coraz bardziej powszechne. I nie ma chyba wśród uczestników naszego konkursu gmin niewdrażających nowych pomysłów, służących jeszcze lepszej obsłudze mieszkańców, poprawie jakości ich życia czy otoczenia, w którym żyją. Gratulacje należą się wszystkim, a wyróżnienia specjalne wybranym.

STARE BABICE: ZA POWSZECHNĄ OPIEKĘ NAD KOBIETAMI W CIĄŻY
 • Kobiety będące w trzecim trymestrze pojedynczej ciąży (już od 25. tygodnia) mogą zgłaszać się do bezpłatnego programu, w którym otrzymują urządzenia do wykonania badania KTG w warunkach domowych.
 • Innowacyjny system opieki okołoporodowej pozwala na wykonanie badania KTG samodzielnie w domu. Jednocześnie owo badanie KTG jest interpretowane przez profesjonalistów Centrum Monitoringu Położniczego, którzy czuwają 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Dzięki programowi wszystkie mieszkanki gminy będące w zaawansowanej ciąży mogą w każdej chwili wykonać badanie w zacisznych, dogodnych dla siebie warunkach, bez konieczności wychodzenia z domu, przy jednoczesnym pełnym i profesjonalnym wsparciu medycznym. Co warto podkreślić – opieką objęto także Ukrainki przybyłe do gminy na skutek wybuchu wojny.
RADZYMIN: ZA UTWORZENIE FUNDUSZU WSPARCIA ROZWOJU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W GMINIE
 • W 2022 r. Rada Miejska Radzymina, na wniosek burmistrza, zdecydowała o utworzeniu Funduszu Wsparcia Rozwoju Jednostek Pomocniczych w gminie Radzymin (sołectw i osiedli). Ze środków funduszu mogą korzystać 32 jednostki.
 • Wielkość funduszy przeznaczanych do dyspozycji danej jednostki zależy od liczby zameldowanych mieszkańców i jest uregulowana algorytmem zapisanym w uchwale Rady Miasta. Kwota wynosi do 160 zł na mieszkańca, a realizacja działania jest dodatkowo premiowana (np. jeśli dana jednostka zdecyduje się przeznaczyć co najmniej 90 proc. funduszu na inwestycje – może liczyć na podwojenie kwoty odpowiadającej części inwestycyjnej).
 • Fundusz znacząco ułatwia realizację i rozliczanie projektów, a dodatkowo istnieje możliwość przeznaczania pieniędzy również na zadania inne niż gminne (np. powiatowe, z zakresu gospodarowania wodami itp.).
 • Co jednak najważniejsze – fundusz zyskał aprobatę mieszkańców i jednostek pomocniczych. Przynosi wymierne efekty w postaci konkretnych inwestycji w sołectwach i na osiedlach – zrealizowano aż 91 zadań, w tym budowę świetlicy wiejskiej w Starym Dybowie, placu zabaw w Słupnie czy boiska w Cegielni.
GRUDZIĄDZ: ZA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU OSÓB GŁUCHYCH I ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI URZĘDU
 • Miasto zorganizowało kurs języka migowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, aby ułatwić niesłyszącym mieszkańcom miasta załatwianie spraw administracyjnych. Kurs prowadzony był przez tłumacza języka migowego zatrudnionego w urzędzie.
 • Pierwsza edycja kursu odbyła się we wrześniu 2022 r. Szkolenie trwało cztery tygodnie, a spotkania odbywały się dwa-trzy razy w tygodniu. Poza nauką podstawowych zwrotów, kursanci mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce – w kurs zaangażowano także osoby głuche, które sprawdzały poziom znajomości języka migowego oraz brały udział w egzaminie kończącym kurs.
 • Do tej pory 32 osoby ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym, a 14 kontynuowało naukę języka migowego na poziomie zaawansowanym. Obecnie odbywają się zajęcia przypominające, podczas których osoby biorące udział w kursie na poziomie zaawansowanym utrwalają zdobyte umiejętności.
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie komunikacji w języku migowym znacząco przyspieszyło załatwianie spraw administracyjnych przez osoby niesłyszące. Mogą uzyskać co najmniej podstawowe informacje od ręki, bez oczekiwania na umówienie wizyty, podczas której będzie dostępny tłumacz języka migowego.
 • Wrażliwość Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami potwierdza także to, iż otwarte spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami są transmitowane online z tłumaczeniem na język migowy. Także komunikaty prasowe publikowane na stronie internetowej miasta są tłumaczone na język migowy.
GDYNIA: ZA PIONIERSKIE ROZWIĄZANIE Z ZAKRESU CYFRYZACJI OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE
 • Po wprowadzeniu innowacyjnego systemu rezerwacji wizyt w urzędzie w zakresie najpowszechniejszych spraw za pomocą czterech kanałów: infolinii, serwisu do rezerwacji wizyt, za pomocą platformy Konto Mieszkańca oraz aplikacji mobilnej, w 2022 r. dodano moduł płatności online.
 • Oprócz umówienia wizyty w urzędzie mieszkańcy miasta mogą także dokonać płatności online – jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Do każdej sprawy można zdefiniować i przypisać określone przepisami opłaty. Mieszkaniec po dokonaniu rezerwacji sam decyduje, czy chce dokonać opłaty za usługę online, czy na miejscu w kasie. Płatności online realizowane są w systemie szybkich płatności internetowych.
 • Płatności można dokonać przez internet, m.in. za wydanie prawa jazdy, rejestrację pojazdu, zaświadczenia o zameldowaniu czy za sprawy cywilne.
 • Wprowadzenie możliwości zapłaty za sprawy urzędowe przez internet to znacząca optymalizacja pracy urzędu. I to zarówno dla mieszkańców – nie muszą oni stać w kolejkach, jak i dla samego urzędu – system pozwala efektywniej zarządzać zasobami niezbędnymi do obsługi interesantów.
 • System został w całości zaprojektowany przez pracowników urzędu miasta.
GDAŃSK: ZA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ „GDAŃSK MIASTEM RÓWNOŚCI”
 • W lutym 2022 r. w mieście ruszyła kampania, której celem jest promocja Gdańska jako miasta dla wszystkich – niezależnie od pochodzenia, religii, orientacji seksualnej, stanu zdrowia, płci czy sytuacji ekonomicznej – oraz zwrócenie uwagi na rozmaite aspekty równości oraz wyrażanie sprzeciwu wobec mowy nienawiści, hejtu i dyskryminacji.
 • Kampania społeczna jest kolejnym elementem uchwalonego przez radę miasta w 2018 r. Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania. Jest to konsekwentna polityka realizowana przez Miasto Gdańsk, prowadzona w sposób programowy.
 • Kampania była realizowana na wielu polach – zaplanowano emisję spotów w internecie, których bohaterami są mieszkanki i mieszkańcy Gdańska oraz ich historie, na terenie miasta stanęły billboardy i citylighty oraz publikowano informacje w mediach społecznościowych.
 • Według badań przeprowadzonych w Gdańsku 47 proc. ankietowanych mieszkańców miasta przyznało, że kampania „Gdańsk miastem równości” zwróciła uwagę na problem nietolerancji, a aż 62 proc. przyznało, że zetknęło się z kampanią.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

Wyróżnienie za bezprecedensowe działania na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy – dla wszystkich gmin, symbolicznie składane na ręce Hrubieszowa, Przemyśla, Lublina i Rzeszowa.

Rok 2022, naznaczony wojną w Ukrainie, postawił przed gminami niespodziewane wyzwanie – pomoc uchodźcom uciekającym przed wojną, a także tym, którzy pozostali w kraju, aby stawić czoła agresorowi.

Praktycznie wszystkie gminy biorące udział w tegorocznej edycji rankingu Perły Samorządu były zaangażowane w tę pomoc, co zostało odzwierciedlone w ich odpowiedziach – m.in. na pytania o szczególne osiągnięcia, a także o działania podjęte na rzecz pomocy uchodźcom.

W związku z tym chcielibyśmy podziękować wszystkim gminom biorącym udział w tegorocznej edycji rankingu Perły Samorządu – za bezprecedensowe działania z zakresu pomocy humanitarnej: organizowanie transportów do ukraińskich samorządów z najpotrzebniejszymi artykułami, za aktywne działania na rzecz wsparcia integracji uchodźców i aklimatyzacji w naszym kraju, za organizację zakwaterowania, opieki medycznej czy zapewnienie miejsc w szkołach czy przedszkolach. Ze względu na skalę tego rodzaju działań nie sposób tu wymienić ich wszystkich.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć na ręce gmin położonych w obszarach przygranicznych – tym, które jako pierwsze stawiły czoła nowej sytuacji. Chcielibyśmy tutaj wyróżnić Hrubieszów, Przemyśl, Rzeszów oraz Lublin, jednocześnie składając podziękowania dla wszystkich samorządów angażujących się w pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy.

Opr. PWC