Przyznanie dyrektorowi żłobka kompetencji do decydowania, które dziecko zostanie przyjęte do placówki, gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, jest niezgodne z przepisami, bo powinny to określać kryteria rekrutacyjne zawarte w uchwale.

Przyznanie dyrektorowi żłobka kompetencji do decydowania, które dziecko zostanie przyjęte do placówki, gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc, jest niezgodne z przepisami, bo powinny to określać kryteria rekrutacyjne zawarte w uchwale.
Tak uznał wojewoda dolnośląski, który stwierdził nieważność uchwały podjętej przez radnych Jaworzyny Śląskiej w sprawie utworzenia żłobka i nadania mu statutu. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczyły regulacji, która wskazuje sposób postępowania w przypadku, gdy liczba złożonych przez rodziców kart zgłoszeń do placówki jest większa niż liczba dostępnych miejsc. Zgodnie z uchwałą w takich sytuacjach mają być stosowane kryteria dodatkowe – czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka, czy wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, czy rodzic lub obydwoje z nich są niepełnosprawni oraz czy rodzic samotnie je wychowuje. Gdyby zaś pomimo ich zastosowania nadal było więcej dzieci do przyjęcia niż miejsc, to decyzję będzie ostatecznie podejmował dyrektor.
Zdaniem wojewody takie postanowienia uchwały naruszają art. 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204). Ten przepis przewiduje bowiem, że to podmiot tworzący placówkę określa w jej statucie warunki przyjmowania dzieci. To oznacza, że rada miasta powinna wprowadzić jasne i czytelne dla rodziców kryteria rekrutacji. Natomiast radni zamiast wypełnić nałożony na nich obowiązek, postanowili, że ostateczną decyzję w tej sprawie będzie arbitralnie podejmował dyrektor żłobka. Co więcej, nie sprecyzowali, jakimi dodatkowymi przesłankami ma się kierować przy wyborze przyjmowanych dzieci. W ocenie organu nadzoru w takich okolicznościach rada powinna ustanowić obiektywne metody wyłonienia dzieci uczęszczających do żłobka, np. datę wpływu karty zgłoszenia.
Ponadto wojewoda zwrócił uwagę, że rada nie wypełniła w całości delegacji ustawowej zawartej w art. 11 ust. 2 w zakresie tego, jakie elementy powinien zawierać statut żłobka. Wyjaśnia, że w części dotyczącej naboru zabrakło wskazania preferencji dla dzieci niepełnosprawnych, tego, jakie będą warunki przyjmowania dziecka na miejsce innego malucha, gdy jest on nieobecny, a także jak będzie wyglądać wspomaganie przez żłobek rodziny w wychowywaniu niepełnosprawnego potomka. W efekcie, ponieważ akt prawa miejscowego nie zrealizował w pełni treści upoważnienia ustawowego, wojewoda stwierdził, że musi być wyeliminowany z lokalnego porządku prawnego.©℗

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 20 stycznia 2023 r., nr NK-N.4131.37.7.2022.AS www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia