W sytuacji zmiany decyzji administracyjnej konieczne jest wykazanie, że przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony – jeśli mowa o rozstrzygnięciu ostatecznym, na mocy którego żadna ze stron nie nabyła prawa. Jeśli zaś chodzi o decyzje ostateczne, na mocy których strona nabyła prawo, to oprócz wskazanej przesłanki niezbędna jest również zgoda strony lub stron, a samej zmianie nie mogą się sprzeciwiać przepisy szczególne.