Nie ma podstaw do pokrywania wskazanych wydatków z budżetu samorządowego. Wydatki te nie wpisują się ani w zadania własne gminy, ani nie służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. I choć art. 60 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) wskazuje, że za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt, któremu przysługuje wyłączne prawo dokonywania wydatków budżetowych, nie oznacza to jednak, że może on swobodnie dokonywać owych wydatków.
Nadrzędny wymóg