Tak twierdzą pracodawcy, którzy mogli zgłaszać swoje uwagi do przedstawionej przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) propozycji wniosku Wn-P-ZFRON. Jego wypełnienie będzie potrzebne do tego, aby zakład pracy chronionej (ZPChr), prowadzący zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakład aktywności zawodowej (ZAZ), mający zakładowy fundusz aktywności (ZFA) mógły skorzystać z pomocy finansowej przewidzianej w art. 33b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem pracodawcy, których wpływy na ZFRON lub ZFA z tytułu zaliczek na podatek dochodowy zmniejszyły się z powodu zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład, mogą ubiegać się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe pieniądze, które mają to rekompensować. Będą one wypłacane w wysokości równej iloczynowi stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników oraz 4 proc. kwoty najniższego wynagrodzenia.
Artykuł 33b ust. 9 zakłada, że wzór wniosku będzie opublikowany na stronie BIP Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ale BON postanowił najpierw umieścić projekt formularza, aby pracodawcy mogli się z nim zapoznać i przekazać swoje zastrzeżenia.