Gminy mogą korzystać – do wyczerpania posiadanych zapasów – z druków wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, według dotychczasowego wzoru.

Taką możliwość daje im rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 10 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. poz. 374), które dziś wchodzi w życie. Stosowany do tej pory formularz wymaga zmiany z uwagi na nowelizację art. 2 ust. 6 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.). Przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 28 stycznia br. przewiduje, że jednym z warunków otrzymania przez gospodarstwo domowe świadczenia w podwyższonej kwocie jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej bazy ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wcześniej wymagane było, aby piec był wpisany do tego rejestru. Dlatego w dotychczasowym druku wniosku (a dokładnie w punkcie trzecim jego pierwszej części oraz objaśnieniu numer siedem) jest mowa o wpisaniu źródła ogrzewania do CEEB. Natomiast nowy wzór formularza jest już dostosowany do zmienionych przepisów uchwały i we wspomnianych miejscach jest użyte sformułowanie o zgłoszeniu urządzenia grzewczego do CEEB.
Co istotne, na etapie uzgodnień projektu rozporządzenia został wprowadzony dodatkowy przepis, który zakłada, że do wyczerpania zapasów można stosować wzór wniosku o dodatek określony w poprzednim rozporządzeniu ministra klimatu z 3 stycznia 2022 r. (Dz.U. poz. 2). Jest to o tyle istotne, że wiele gmin ma jeszcze znaczną liczbę wniosków zgodnych z tym wzorem. Będą więc mogły je dalej wykorzystywać, o ile dokonają w ich treści korekty polegającej na skreśleniu słowa „wpisanie” i zastąpieniu go słowem „zgłoszenie” źródła ogrzewania do CEEB.
– Dobrze, że zostało uwzględnione takie rozwiązanie, bo wyrzucanie posiadanych formularzy byłoby niepotrzebnym marnotrawstwem, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiana we wniosku jest tak niewielka – mówi Sebastian Gajdzik, kierownik działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
W rozporządzeniu znalazł się też drugi przepis przejściowy, wskazujący, że wnioski o wypłatę rozporządzenia, w tym te dotyczące urządzeń grzewczych zgłoszonych do CEEB przed wejściem w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu. Przy czym będzie się to odbywać na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku osłonowym.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 15 lutego br.