Takie zmiany w przepisach ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) proponuje w swoim stanowisku Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP). Organizacja wskazuje, że z dotychczasowej praktyki sprawowania nadzoru nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych wynika, że takie niezapowiedziane kontrole byłyby zasadne z punktu widzenia dbania o dobro i bezpieczeństwo małych dzieci, bo umożliwiałyby faktyczną weryfikację tego, czy placówka spełnia normy, m.in. w zakresie liczby opiekunów w stosunku do liczby dzieci oraz czystości pomieszczeń. W sytuacji, gdy podmiot prowadzący jest powiadamiany o terminie kontroli, może się do niej odpowiednio przygotować.
Samorządy woj. śląskiego proponują też zmiany w art. 57 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, jeśli właściciel żłobka lub klubu dziecięcego nie usunie w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, to placówka jest wykreślana z gminnego rejestru. ŚZGiP podkreśla, że zalecenia pokontrolne mają różną wagę i czasem dotyczą drobnych uchybień, tymczasem gmina może zastosować tylko jedną, wspomnianą wyżej sankcję i nie posiada innych narzędzi do tego, aby wymóc na podmiocie prowadzącym naprawienie błędów. Dlatego zdaniem organizacji należy wprowadzić również inne sankcje, poza wykreśleniem placówki z rejestru, zwłaszcza że konsekwencje takiej decyzji ponosi nie tylko jej właściciel, lecz także rodzice i ich dzieci (taki żłobek nie może dalej świadczyć swoich usług).