Reklama
Pierwotnie rząd zaproponował, że wysokość rekompensaty będzie odpowiadać utraconym dochodom za podatek należny od 1 stycznia do 13 lipca 2018 r., czyli do momentu wejścia w życie niekorzystnej dla samorządów zmiany w opodatkowaniu wiatraków. Gminy miały otrzymać łącznie 278 mln zł. Jednak samorządowcy sprzeciwili się tym planom. Uzasadniali, że strata objęła cały rok, a nie jedynie pół. Z uwagi na powstałą dziurę w budżecie niektóre gminy musiały zaciągać kredyty na realizację założonych celów.
MKiŚ uwzględniło ich postulat. Zgodnie z projektem rekompensata będzie należna za cały 2018 r. i wyniesie 524 mln zł. Na złożenie wniosku do wojewody będą trzy miesiące od jej wejścia w życie (czyli od 5 lutego 2022 r.). Trzeba będzie podać w nim takie informacje, jak:
■ stawka podatku obowiązująca w roku podatkowym 2018, ustalona przez radę gminy;
■ wykaz elektrowni wiatrowych objętych opodatkowaniem i zlokalizowanych na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2017 r.;
■ kwota dochodów utraconych w 2018 r. za zmiany w opodatkowaniu wiatraków,
■ numer rachunku bankowego gminy, na który ma zostać przekazana rekompensata,
dane do kontaktu z właściwym urzędem gminy.
Wojewoda sprawdzi prawidłowość wniosków pod względem rachunkowym i formalnym w terminie trzech miesięcy od ich przekazania. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów wezwie gminę do ich usunięcia w terminie 30 dni. Wniosek, który nie zostanie uzupełniony lub poprawiony, pozostanie bez rozpoznania. Gminy, których wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, otrzymają pieniądze do końca 2022 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów