Osoby, którym zostanie zmieniony akt urodzenia wskutek podważenia ojcostwa męża matki lub przysposobienia, będą miały nadany nowy numer PESEL.
Natomiast ich dotychczasowe dane zostaną usunięte z rejestru. Tak wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2012 r. poz. 74 ze zm.), przekazanego do konsultacji społecznych.
Zmiana wynika z konieczności dostosowania przepisów do nowelizowanej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt ustala też nowe wzory powiadomienia o nadaniu oraz o zmianie nr PESEL – zostaną ujednolicone z innymi pismami stosowanymi w ewidencji ludności. Ich zmiana wynika także z potrzeby dostosowania powiadomień do formatu dokumentu elektronicznego.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne