Początek nowego roku szkolnego to idealny moment, by przypomnieć o nowych regulacjach dotyczących funkcjonowania młodzieżowych rad i sejmików na wszystkich trzech szczeblach samorządu terytorialnego oraz o konieczności dostosowania zasad działania już istniejących rad do zmienionych przepisów. Wszystko za sprawą ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. poz. 1038), w której uwzględniono funkcjonowanie młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym oraz przy samorządzie województwa, czego do tej pory nie było. Jednocześnie ustawodawca wzmocnił rolę tych istniejących od dekady podmiotów wprowadzonych ustawą z 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 45, poz. 497), zapewniając sprawniejsze funkcjonowanie i większe oddziaływanie na lokalne społeczności. Regulacje w tym zakresie weszły w życie 23 czerwca 2021 r., lecz organy stanowiące gmin, powiatów i województw do 23 grudnia 2021 r. (czyli sześć miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji) mają czas na dostosowanie statutów istniejących już młodzieżowych rad i sejmików do nowej rzeczywistości prawnej.
Procedura