Z opisu można wyciągnąć wniosek, że spółka otrzymuje dotacje dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W tym przepisie postanowiono, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
Dofinansowanie realizacji zadań