Nasza spółka prowadzi niepubliczne przedszkole. Z budżetu miasta uzyskujemy dotację. Czy możemy z tych pieniędzy finansować koszty remontu samochodu, który jest w ewidencji środków trwałych przedszkola? Rachunki za naprawy auta idą w tysiące złotych w skali roku, a nie mamy pieniędzy na zakup nowego pojazdu.

Z opisu można wyciągnąć wniosek, że spółka otrzymuje dotacje dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W tym przepisie postanowiono, że niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
Dofinansowanie realizacji zadań
Przeznaczenie dotacji reguluje art. 35 ww. ustawy. Z ust. 1 tego artykułu wynika zaś m.in., że dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Jednocześnie wskazano, że dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
1) pokrycie wydatków bieżących placówki wychowania przedszkolnego – chodzi tu o każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, w tym na roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu oraz sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 prawa oświatowego,
2) pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, meble oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej zgodnie z art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 proc. ich wartości w momencie oddania do używania.
Wydatki bieżące
Z przepisów wynika więc, że zasadniczo środki dotacji mogą być przeznaczone na tzw. wydatki bieżące. Przy czym regulacja odsyła do art. 10 ust. 1 prawa oświatowego, który precyzyjniej określa, które zadania mogą tymi wydatkami być finansowane. Tamże postanowiono m.in., że do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
A zatem opisane regulacje prawne legalizują w zasadzie każdy wydatek bieżący związany z zadaniami organu prowadzącego. Dlatego śmiało można uznać, że wydatki na remonty pojazdu, który służy wykonywaniu obsługi organizacyjnej czy działalności statutowej przedszkola, są możliwe do sfinansowania ze środków dotacji z budżetu gminy.
Podstawa prawna
• art. 17 ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1237)
• art. 10 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
• art. 16f ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1598)