Zdaniem Rządowego Centrum Legislacji (RCL) trzeba doprecyzować przepisy, na podstawie których gmina będzie mogła zwolnić z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (DPS).

Taka uwaga znalazła się w opinii RCL do projektu nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1879 ze zm.). Przewiduje on m.in. rozszerzenie zawartego w jej art. 64 katalogu sytuacji, w których osoba zobowiązana do współfinansowania kosztów pobytu w DPS będzie mogła uzyskać zwolnienie z wnoszenia opłaty. Zgodnie z projektem będzie to możliwe, jeśli wykaże (najlepiej na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów), że osoba kierowana do placówki rażąco naruszała względem niej obowiązek alimentacyjny albo inne obowiązki rodzinne.
Jak wskazuje RCL, proponowane przepisy nie określają jednak, na czym miałoby polegać rażące naruszanie innych obowiązków rodzinnych. W ustawie o pomocy społecznej to pojęcie nie zostało w ogóle zdefiniowane, dlatego zdaniem rządowych legislatorów to sformułowanie powinno zostać doprecyzowane. Jest to o tyle istotne, że od jego prawidłowego rozumienia przez realizatorów przepisów, czyli gminy, będzie zależało prawo do zwolnienia z opłaty za pobyt.
Zastrzeżenia w tej kwestii ma również Ministerstwo Zdrowia. Przekonuje, że dookreślenie pojęcia „inne obowiązki rodzinne” pozwoli ograniczyć problemy interpretacyjne podczas dowodzenia zaniedbań rodzicielskich przez osobę obligowaną do współfinansowania kosztów utrzymania członka rodziny w placówce.
Minister Michał Wójcik z kancelarii premiera, który jest autorem projektu, w odpowiedzi na wspomniane uwagi podkreśla, że nie ma takiej potrzeby. Wyjaśnia, że zwrot dotyczący innych obowiązków rodzinnych obejmuje obowiązki, które zostały szczegółowo zdefiniowane w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz relacji między rodzicem i dzieckiem. Chodzi tutaj m.in. o obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się rodziców oraz dzieci, wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, troszczenia się o jego fizyczny i duchowy rozwój, a także utrzymywania ze sobą kontaktów. Minister Wójcik dodaje, że w pojęciu niedopełnienia obowiązków rodzinnych mieści się takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej normalnej w stosunkach rodzinnych.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy