Tak wynika z ostatecznej wersji projektu ustawy o RKO. Wprawdzie rząd zajmował się nim dwa tygodnie temu, ale dopiero teraz pojawił się na stronach Sejmu w przyjętym wówczas brzmieniu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na skutek uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji zostały wykreślone z niego przepisy, które tylko rodzicom będącym małżonkami dawały prawo wyboru, czy wynoszącą 12 tys. zł kwotę RKO chcą otrzymywać przez dwa lata po 500 zł miesięcznie czy przez rok po 1 tys. zł. W efekcie decyzję co do długości okresu pobierania świadczenia i jego wysokości będą mogli podjąć również samotni rodzice i wychowujący dziecko w związku nieformalnym.
Kolejna zmiana wobec projektu, który trafił do konsultacji, dotyczy dodania trzeciej przesłanki negatywnej, która skutkuje brakiem przyznania nowego świadczenia. Kapitał nie będzie przysługiwał nie tylko wtedy, gdy dziecko trafiło do pieczy zastępczej, gdy członkowi rodziny należy się za granicą świadczenie o podobnym charakterze, ale również w sytuacji, gdy rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej.
Doprecyzowane zostały regulacje związane z okresem otrzymywania świadczenia oraz terminem składania wniosków o jego przyznanie. Zmodyfikowane przepisy wskazują, że rodzic będzie mógł to zrobić między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W projekcie znalazł się zapis, że wypłata wsparcia nastąpi nie wcześniej niż od miesiąca, od którego przysługuje prawo do kapitału. Wcześniej projekt stanowił, że ustalenie prawa do RKO oraz jego wypłata następują w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku, a więc gdyby rodzic złożył wniosek na trzy miesiące przed pierwszymi urodzinami potomka, mógłby otrzymać pieniądze, zanim jeszcze stałby się do niego uprawniony.
W projekcie, który trafił do Sejmu, znalazły się też zmiany związane z wprowadzanym poza RKO dofinansowaniem na obniżenie opłaty wnoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Tu najważniejsza modyfikacja obejmuje kwotę takiego wsparcia. Pierwotnie projekt zakładał, że dopłata będzie wynosić 400 zł, jeśli dziecko uczęszcza do placówki przez minimum 14 dni w miesiącu, lub 200 zł, gdy chodzi tam przez krótszy czas. Teraz przepisy ustalają taką samą dopłatę (400 zł) niezależnie od liczby dni pobytu w żłobku.
Następna zmiana obejmuje termin przekazania przez ZUS dofinansowania podmiotowi prowadzącemu miejsce opieki (w przeciwieństwie do RKO dopłata nie będzie przekazywana bezpośrednio rodzicowi). Pieniądze będą przesyłane na jego rachunek bankowy do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a nie do ostatniego dnia każdego miesiąca, jak wcześniej wynikało z projektu. ZUS będzie miał obowiązek poinformować o przyznaniu dofinansowania nie tylko rodzica, lecz także żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. Informację w tej sprawie wyśle na adres poczty elektronicznej podany przez placówkę do wykazu takich miejsc opieki. Na podany tam adres zakład doręczy też decyzję o nienależnie pobranym wsparciu.
W projekcie zapisano też, że rodzic będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie dopłaty nie wcześniej niż w dniu, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do danej placówki.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed I czytaniem w Sejmie