Zgodnie z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, to organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada gminy. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, to obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 k.p.a.).
W praktyce często jako podmiot wyznaczony do przekazywania pism wpływających do rady ustala się przewodniczącego rady. Taka praktyka nie jest jednak poprawna, gdyż przewodniczący rady działa na jej rzecz, a nie w jej imieniu. Kompetencje przewodniczącego rady określa art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że jego zadaniem jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przepis ten jednoznacznie kształtuje usługowy charakter funkcji przewodniczącego w stosunku do rady (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt IV SA/Gl 1014/17; wyrok WSA w Poznaniu z 14 września 2017 r., sygn. akt IV SA/Po 481/17). Należy więc stwierdzić, że wyłącznie rada gminy jest właściwa do tego, aby dokonać kwalifikacji skargi i przekazać ją organowi właściwemu do rozpatrzenia. Kompetencje w tym zakresie nie mogą zostać scedowane w drodze postanowień statutowych na przewodniczącego rady gminy (rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 24 kwietnia 2021 r., nr PN-II.4131.142.2021).
Podstawa prawna
art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038)
art. 229 i 231 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)