Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelizację przepisów dot. samorządów lokalnych w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa. Jak podkreślił, młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się w sprawach, które jej dotyczą.

W uroczystości, która odbyła się we wtorek w ogrodach Pałacu Prezydenckiego, oprócz prezydenta wziął także udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Andrzej Duda wskazał, że podpisana przez niego nowela wspiera i rozwija młodzieżową samorządność. Przypomniał, że polskie prawo pozwalało na przestrzeni ostatnich 20 lat tworzyć młodzieżowe rady jedynie na szczeblu gminnym.

"Uznaliśmy, że jest to za mało, że wymagania współczesności, obecnego i przyszłego świata, ale przede wszystkim rozwoju Rzeczypospolitej i tego, aby tę przyszłość widzieć daleko, wymagają tego, by młodych ludzi (...) szerzej dopuścić do możliwości współuczestniczenia w życiu publicznej w sensie zorganizowanym. Stąd decyzja o tym, by dać możliwość utworzenia również młodzieżowych rad także na poziomie samorządu powiatowego oraz samorządu wojewódzkiego, a więc młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików wojewódzkich" - oświadczył prezydent.

Jak dodał, cieszy go, że rady te będą tworzone jako podmioty o charakterze "opiniodawczym, konsultacyjnym, inicjatywnym, koordynacyjnym". "Uważam, że we wszystkich sprawach, które dotyczą młodych ludzi, we wszelkich inicjatywach i działaniach, jakie są realizowane w sprawa młodzieży, młodzież musi mieć możliwość wypowiedzenia się. Młodzież powinna mieć też możliwość zabrania głosu we wszystkich kwestiach istotnych z punku widzenia przyszłości" - mówił Duda.

Wskazał, że młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania i czasem nie wszystko, czego by chcieli, da się zrealizować. Zauważył jednocześnie, że ta ambicja stanowi dla dojrzałych polityków "impuls do tego, by być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań, ze względu na to, że na każdym z nas ciąży obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju".

"Ten zrównoważony rozwój to myślenie nie tylko o tym, co tu i teraz. To także myślenie o tym, co w przyszłości. A to, co w przyszłości jest przede wszystkim domeną ludzi młodych. Dlatego cieszę się bardzo, że na różnych szczeblach działalności politycznej w naszym kraju od dzisiaj - po podpisaniu tej ustawy - głos młodych ludzi, ich zdanie, ich opinia, ich inicjatywa będzie brzmiała mocniej i skuteczniej" - podkreślił Duda.

Jego zdaniem podpisana we wtorek nowela stwarza dodatkowe szanse młodym ludziom na aktywizację i na zdobywanie doświadczenia, a także daje możliwość zaangażowania się w sprawy publiczne.

Szef rządu dziękował prezydentowi za podpisanie nowelizacji przepisów oraz młodzieży za zaangażowanie w sprawy publiczne. "Chcę z tego miejsca zadeklarować, że jeśli pierwsze ukonstytuowane sejmiki wojewódzkie, a także pierwsze rady powiatowe, zbiorą się i będą chcieli coś przedyskutować, to bardzo chętnie byłbym gościem na takim spotkaniu i chciałbym z wami przedyskutować palące problemy młodych ludzi" - zapewnił premier.

Morawiecki podkreślał znacznie odwagi młodych ludzi i ich ambicji, a wśród obszarów potencjalnej współpracy wymieniał m.in. pracę, mieszkalnictwo, klimat i edukację. Zapewnił, że młodzieżowe rady nie będą tylko ciałem konsultacyjnym, ale będą współpracować i współdecydować w procesach społecznych i politycznych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Młodzieżowa rada gminy będzie mieć charakter konsultacyjno-doradczy i będzie jej przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza. Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje - na wyższych szczeblach samorządu - będą mieć młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw.