Sąd orzekł, że ustanowiony prawem ścisły podział zadań i kompetencji między organami stanowiącym (radę gminy) a wykonawczym (wójta) – przy jednoczesnym wykonywaniu przez wójta zadań w zakresie powierzenia stanowiska dyrektorowi szkoły – nie dopuszcza udziału radnego, jako przedstawiciela włodarza, w czynnościach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
Sprawa trafiła do WSA za sprawą skargi wojewody na zarządzenie wójta w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Na jego podstawie powołano komisję konkursową, która wyłoniła zwycięzcę, a wójt powierzył mu stanowisko na okres pięciu lat szkolnych. Wojewoda zarzucił wójtowi istotne naruszenie art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), ponieważ do komisji konkursowej jako swoich przedstawicieli powołał dwie osoby będące radnymi. Podkreślił, że organ wykonawczy JST nie może wyznaczyć członka organu stanowiącego gminy do składu komisji, dlatego konkurs powinien zostać unieważniony.
WSA w Lublinie stwierdził naruszenie prawa i unieważnił wszelkie zarządzenia wydane przez wójta w sprawie powołania dyrektora. Zauważył, że ustawodawca jasno sprecyzował zadania i kompetencje organu prowadzącego i zgodnie z art. 36a ust. 1 i ust. 6 ustawy należą one do wójta. WSA podkreślił, że przy takiej konstrukcji prawnej przedstawicielem w komisji konkursowej nie może być osoba sprawująca mandat radnego.
Sąd wyjaśnił, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt) nie może powołać w skład komisji konkursowej (ani wyznaczać do tego składu) jako swych przedstawicieli członków organu stanowiącego (rady gminy). W jej skład nie może wejść przedstawiciel żadnego innego organu ani podmiotu niż wymienione w art. 63 ust. 14 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). W świetle zaś art. 63 ust. 14 ustawy – Prawo oświatowe (mającego analogiczne brzmienie jak art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, który obowiązywał w dniu wydania zaskarżonego zarządzenia) rada gminy nie jest uprawniona do wskazywania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej.
Sąd na koniec zauważył, że w art. 268a k.p.a. zostało uregulowane przedstawicielstwo administracyjne. Zgodnie z tym przepisem organ administracji publicznej może upoważniać pracowników do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie (w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań). Przepis ten jest również uznawany za podstawę do wyznaczenia przez organ prowadzący szkołę swoich przedstawicieli w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, w tej sprawie jednak nie mógł mieć zastosowania. ©℗
orzecznictwo
Wyrok WSA w Lublinie z 6 maja 2021 r., sygn. III SA/Lu 15/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia