Sąd orzekł, że ustanowiony prawem ścisły podział zadań i kompetencji między organami stanowiącym (radę gminy) a wykonawczym (wójta) – przy jednoczesnym wykonywaniu przez wójta zadań w zakresie powierzenia stanowiska dyrektorowi szkoły – nie dopuszcza udziału radnego, jako przedstawiciela włodarza, w czynnościach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
Sprawa trafiła do WSA za sprawą skargi wojewody na zarządzenie wójta w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. Na jego podstawie powołano komisję konkursową, która wyłoniła zwycięzcę, a wójt powierzył mu stanowisko na okres pięciu lat szkolnych. Wojewoda zarzucił wójtowi istotne naruszenie art. 36a ust. 6 pkt 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), ponieważ do komisji konkursowej jako swoich przedstawicieli powołał dwie osoby będące radnymi. Podkreślił, że organ wykonawczy JST nie może wyznaczyć członka organu stanowiącego gminy do składu komisji, dlatego konkurs powinien zostać unieważniony.