Sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej negatywnie zaopiniowały wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki do tzw. ustawy covidowej. Ostatecznie o losie poprawek zdecyduje Sejm w głosowaniu.

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił w połowie kwietnia.

W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował cztery poprawki do ustawy, trzy z nich sprowadzają się do wykreślenia z noweli zapisów dotyczących m.in. szczepień w aptekach, praw emerytalnych pracowników górniczych pracujących przy zwalczaniu epidemii oraz przedłużania możliwości wydawania dokumentów, które nie spełniają wymogów. W czwartej z poprawek chodzi zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej nie o 187 mln, ale o 280 mln zł i o zapisanie w noweli, na co pieniądze ze zwiększonej rezerwy mają być przeznaczone.

W uzasadnieniu tych poprawek Senat wskazał, że zapisy, które proponuje wykreślić z noweli daleko wykraczają poza zakres rządowego projektu nowelizacji, który został złożony w Sejmie, tym samym nie dochowano konstytucyjnych wymagań dotyczących inicjatywy ustawodawczej. W przypadku czwartej z poprawek Senat uznał, że kwota zapisana w ustawie nie jest wystarczająca dla skutecznego zrealizowania zamierzonego celu, tj. wyrównania różnic edukacyjnych wśród uczniów po nauce zdalnej i dlatego należy ją zwiększyć.

Za wykreśleniem z noweli zapisów dotyczących szczepień, emerytur i dokumentów opowiedziało się we wtorek w głosowaniu 16 posłów połączonych sejmowych komisji edukacji i samorządu, 35 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że komisja będzie rekomendować Sejmowi odrzucenie tej propozycji Senatu.

Z kolei za zwiększeniem rezerwy – tak jak proponuje Senat – było 24 posłów, 30 było przeciw. Oznacza to, że także te poprawkę sejmowe komisje rekomendują odrzucić.

Rządowy projekt złożony w Sejmie dotyczył tylko zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej o 187 mln zł. W uzasadnieniu do projektu noweli podano, że pieniądze te mają być przeznaczone na zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zajęcia te – jak podano – mają być organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zarówno organizacja ich, jak i udział w nich uczniów będzie dobrowolny, a szczegóły dotyczące zajęć wspomagających mają się znaleźć w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki.

Sejm podczas prac nad projektem wprowadził do nowelizacji dodatkowe zapisy.

Część tych zapisów dotyczy praw emerytalnych górników. Zgodnie z nimi dni przepracowane przez oddelegowanych ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, będą traktowane przy ustalaniu praw do górniczej emerytury tak samo jak dniówki przepracowane na dole kopalni.

Wprowadzono też zapisy umożliwiające organizowanie punktów szczepień i wykonywanie szczepień w aptekach, a także dotyczące przedłużenia wydawania dokumentów kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, które nie spełniają minimalnych wymogów.