Możliwość utworzenia młodzieżowych rad gminy i powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa - zakłada przyjęta w czwartek przez Senat bez poprawek nowelizacja przepisów dot. samorządów lokalnych. Młodzieżowe rady mają mieć "charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny".

Za przyjęciem noweli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie było 49 senatorów, 48 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z nowelą młodzieżowa rada gminy może zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Młodzieżowa rada gminy będzie mieć charakter konsultacyjno-doradczy i będzie jej przysługiwać inicjatywa uchwałodawcza. Do zadań rady będzie należeć opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje - na wyższych szczeblach samorządu - będą mieć młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw.

Młodzieżowe rady powiatu będą powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego powiatu. Młodzieżowe sejmiki województw będą powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu sejmiku województwa, zarządu województwa, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego województwa.

Przedstawiciele młodzieżowych rad gmin, powiatów oraz młodzieżowych sejmików województw wchodzą w skład Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada ta jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Została powołana na mocy zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z lipca 2019 r.

Teraz nowelizacja trafi do prezydenta.