Mężczyzna złożył do WSA skargę na bezczynność dyrektora jednej ze szkół. Wskazał w niej, że wystąpił drogą e-mailową o udostępnienie informacji o liczbie umywalek w szkole wraz z podziałem na łazienki męskie i damskie, ale nie uzyskał odpowiedzi.
Organ wnosił o oddalenie skargi. Tłumaczył, że wiadomość została potraktowana przez system pocztowy jako spam. Argumentował też, że dane, o które prosił mężczyzna, nie stanowią prostej informacji publicznej. Według niego przygotowanie informacji pisemnej na podstawie danych, którymi co prawda organ dysponuje, ale ich przedstawienie wymaga od niego dodatkowych czynności, jest udostępnieniem informacji przetworzonej. A ta wymaga wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego. Dyrektor podkreślił, że nie ma w obowiązku rozpatrywania każdego pisma, w tym zwłaszcza takiego, które jedynie w ocenie wnioskodawcy stanowi wniosek o informację publiczną.
Mężczyzna w odpowiedzi wskazał, że organ musi zapewnić system chroniący przed przypadkami niewłaściwego przekierowania do spamu. Podkreślił, że organ nie wezwał go do wskazania szczególnego interesu prawnego, z którego można byłoby wnioskować, że uważa taką informację za przetworzoną. Odnosząc się do zarzutu niejasnego sformułowania, wnioskodawca podniósł, że nie przeszkodziło to szkole w wysłaniu mu odpowiedzi.
WSA przyznał mu rację. Wskazał, że informacją publiczną są m.in. dane o majątku organu administracji publicznej, w tym dotyczące mienia nieruchomego i ruchomości na wyposażeniu szkoły. Tym bardziej, że na mocy przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065; § 3 pkt 5), w budynkach użyteczności publicznej w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób.
WSA podkreślił, że oczywiste jest, że takie dane nie stanowią informacji przetworzonej. Ustalenie liczby umywalek w łazienkach nie nastręcza bowiem żadnych trudności. Z tego względu organ nie odpowiadając na wniosek pozostawał w bezczynności – uznał sąd.
orzecznictwo
Wyrok WSA we Wrocławiu z 30 marca 2021 r., sygn. akt IV SAB/Wr 364/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia