To niejedyna nowość, która będzie dotyczyć KDR, bo przyjęte przepisy zakładają, że elektroniczna wersja tego dokumentu (czyli tzw. mKDR) będzie dostępna w ramach aplikacji mObywatel. Co ważne, rodzic, który teraz musi wnioskować w gminie o możliwość korzystania z obydwu form KDR, nie będzie już musiał występować o mKDR. Będzie mógł ją pobrać na swojego smartfona, pod warunkiem że będzie miał wydany tradycyjny dokument. Nowe przepisy zakładają też, że gminy nie będą zobowiązane do sporządzania cyklicznych sprawozdań z realizacji ustawy o KDR oraz będą otrzymywać informacje o śmierci posiadaczy tego dokumentu, co pozwoli dezaktywować wydane dla nich karty.
W przypadku przepisów o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ustawa wprowadza zmianę związaną ze sposobem wyboru dziennych opiekunów przez gminy. Do tej pory były one zobligowane do ogłaszania otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), co skutkowało tym, że rekrutacja kandydatów na dziennych opiekunów była czasochłonna i skomplikowana. Po wejściu w życie nowelizacji jednostki samorządu terytorialnego będą mogły prowadzić ich nabór tak jak innych pracowników samorządowych.
Następna z uchwalonych zmian doprecyzowuje wymogi formalne, które muszą spełniać osoby zatrudniane w żłobkach i klubach dziecięcych. Wymogi te mają jednoznacznie wskazywać, że tacy pracownicy nie mogą znajdować się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym ani być skazane prawomocnie za inne przestępstwo umyślne.
We wniosku składanym przez podmiot, który rejestruje w gminie żłobek lub klub dziecięcy, dodany został wymóg podania numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, co ma przyspieszać i ułatwiać kontakt przy wpisywaniu placówki do rejestru.
Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął również ustawę z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja ma na celu modyfikację treści art. 187a, na podstawie którego rząd może wydawać rozporządzenia wprowadzające różnego typu programy skierowane do rodzin. Obecnie na mocy tego przepisu realizowany jest program „Dobry start”, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 187a rząd będzie mógł zdecydować, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia będzie się odbywać tylko przez internet. Tą samą drogą będzie się odbywać też wnoszenie innych pism w procesie przyznawania świadczeń, w tym wezwań, zawiadomień oraz decyzji. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawy skierowane do Senatu