Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się we wtorek za projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Zakłada on m.in. zwiększenie dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych i zaostrzenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny podczas pierwszego czytania rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, przygotowany przez MRiPS.

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed, przedstawiając główne założenia projektu, podkreślił, że powstał on w konsultacji ze środowiskiem pracowników socjalnych i odpowiada na ich główne postulaty. Wskazywał m.in., że projekt zwiększa z 250 zł do 400 zł dodatek za pracę w terenie dla tych pracowników. Dodatek ten – jak dodał wiceminister – nie byłby wliczony przy obliczaniu wysokości pensji pracownika.

Szwed podkreślił, że regulacja wprowadza ponadto możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym oraz zaostrza kary za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

W projekcie zaproponowano różne wysokości kar, zależnie od liczby osób przebywających w nielegalnej placówce. Gdy przebywa w niej od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 tys. zł, od 11 do 20 osób – 20 tys. zł, a powyżej 20 osób – 30 tys. zł.

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł podwyższono kary w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Posłowie opozycji zwracali uwagę, że w projekcie jest wiele zmian oczekiwanych przez środowisko pracowników socjalnych. Tadeusz Tomaszewski (Lewica) zapowiedział zgłoszenie w drugim czytaniu poprawki, która zwiększa dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie do 400 zł, jak proponuje wnioskodawca, tylko do 500 zł.

Za projektem głosowało 30 posłów, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, oprócz podwyższenia dodatków, wprowadza także inne zmiany regulujące wykonywanie zawodu pracownika socjalnego. Np. z 5 lat do 3 lat zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego zależy odatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni. Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej. Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych i wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Projekt wprowadza także zmianę w ustalaniu wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem – z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem – z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych.

Propozycja zakłada także zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zniesienie odpłatności obejmuje usługi, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Proponowane rozwiązanie ma także na celu uelastycznienie przyznawania świadczeń niepieniężnych. Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone. Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Doprecyzowano także przepisy o procedurze zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną, dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zmieniono datę wejścia w życie zweryfikowanych kryteriów dochodowych – obowiązywać będą od 1 stycznia. Poszerzono również możliwości realizacji usług w ramach rodzinnego domu pomocy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.