Zgodnie z przygotowanym przez pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej projektem, młodzieżowa rada gminy będzie mogła zostać utworzona na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady gminy bądź wójta gminy, albo organizacji pozarządowych, lub uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danej gminy.

Młodzieżowa rada gminy miałaby charakter konsultacyjno-doradczy i przysługiwałaby jej inicjatywa uchwałodawcza. Do jej zadań należałoby opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży i podejmowanie działań na rzecz młodzieży.

Takie same kompetencje - na wyższych szczeblach samorządu - miałyby młodzieżowe rady powiatu i młodzieżowe sejmiki województw. Młodzieżowe rady powiatu miałyby być powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu rady powiatu, zarządu powiatu, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego powiatu. Młodzieżowe sejmiki województw miałyby być powoływane na wniosek co najmniej jednej piątej ustawowego składu sejmiku województwa, zarządu województwa, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów szkół oraz uczelni z terenu danego województwa.

"Rząd chce zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne poprzez wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki ułatwieniu powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad oraz sejmików, przedstawiciele młodego pokolenia zyskają narzędzie do wpływania na kształt życia wspólnot lokalnych. Młodzież będzie mogła także zdobywać pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność publiczną i społeczną" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

CIR podkreśliło, że obecne przepisy jedynie "szczątkowo" regulują funkcjonowanie wspomnianych młodzieżowych rad, a zaproponowane przepisy rozszerzą ich zakres zadań i kompetencji oraz ułatwią ich powoływanie.

Teraz projekt trafi do Sejmu.