Poza odciskami palców wprowadzić ma on też zmiany w zakresie wizerunku twarzy. Przewiduje możliwość skorzystania ze zdjęcia w nakryciu głowy, jeśli jest to uzasadnione np. przebytym leczeniem.
Zmianom ulegnie także procedura wydawania dowodu. Ze względu na konieczność porównania wizerunku oraz odcisków palców nie będzie można złożyć wniosku elektronicznie (wyjątek stanowić będą dzieci do 12. roku życia, bowiem w ich przypadku zaniechano pobierania odcisków). Również odbiór nowego dokumentu tożsamości będzie wiązał się z obowiązkiem sprawdzenia przez urzędnika, czy zdjęcie zgadza się z rzeczywistym wizerunkiem osoby, zaś zapis odcisków palców – z tym złożonym w momencie wnioskowania. To zaś oznacza dwie wizyty w urzędzie w zamian wygodnego wniosku przez ePUAP. Jednak ów krok w tył jest wymuszany przez ustawodawstwo unijne.
Zmianie ulegną również okresy ważności dowodów osobistych. W przypadku dzieci będzie to najwyżej pięć lat, zaś osoby, którym w momencie złożenia wniosku chwilowo nie będzie dało się pobrać odcisku któregokolwiek z palców – 12 miesięcy. Dla pozostałych nic się nie zmieni i w dalszym ciągu ich dowód będzie ważny przez 10 lat.
W toku konsultacji społecznych przedstawiciele samorządów podnosili kwestie niedoszacowania kosztów nowego zadania oraz czasu potrzebnego na obsługę wniosków, a także zbyt małą ich zdaniem liczbę mobilnych stacji do przyjmowania dokumentów. Ich uwagi nie zostały jednak uwzględnione. W stację – tak jak w pierwotnej wersji projektu – będzie wyposażona jedna gmina na obszarze obejmującym jeden powiat.
Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie już 2 sierpnia 2021 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd