Jednostki samorządowe, które są uprawnione do takiego wsparcia, otrzymają je na podstawie sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych. Rady gmin nie muszą podejmować uchwał o zwolnieniu z opłaty targowej w 2021 r., gdyż to nastąpiło z mocy prawa.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Chodzi głównie o drobnych przedsiębiorców, bez infrastruktury handlowej, sprzedających towary osobiście lub z pomocą rodziny czy nielicznych pracowników. Za możliwość handlu uiszczają oni opłatę, która stanowi dochód gminy. Przy czym rada gminy może zdecydować zarówno o wysokości daniny, zasadach jej wyliczania, jak i w ogóle o rezygnacji z niej. Dla wielu jednostek jest to jednak istotna pozycja w budżecie i takich zwolnień nie wprowadzają.
Nowelizacja specustawy o COVID-19 z 9 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255) wprowadziła jednak art. 31zzm, zgodnie z którym w tym roku gminy tych opłat pobierać nie mogą. W zamian otrzymają rekompensatę wypłacaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 specustawy. Środki te zostaną im przekazane do 31 marca 2021 r. Przy czym podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za 2019 r. w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Nowelizacja specustawy o COVID-19, która zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021 r., nie precyzuje jednak procedury wypłaty tych pieniędzy. Pojawiły się więc wątpliwości, czy trzeba o nie wnioskować, a jeśli tak, to do jakiego organu. Ze stanowiska, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, wynika, że warunkiem otrzymania wsparcia nie jest jednak złożenie wniosku. Otóż stratne gminy świadczenie to otrzymają z automatu, na podstawie sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych.
Stanowisko Ministerstwa Finansów z 22 stycznia 2021 r.
Niepobieranie w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych następuje z mocy ustawy, co oznacza, że rady gmin nie muszą podejmować w tym zakresie uchwał. Przepisy nie przewidują też obowiązku składania wniosku w celu otrzymania przez gminę rekompensaty, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu niepobierania opłaty targowej. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2020 r. Środki z tytułu rekompensaty są przekazywane do 31 marca 2021 r.