Co powinna zrobić gmina, by wykorzystać potencjał gospodarczy jej mieszkańców? Jak efektywnie tworzyć uzbrojone tereny inwestycyjne?
Gmina nie może rozwijać się gospodarczo, jeśli władze samorządowe nie współpracują ze środowiskiem przedsiębiorców i nie zachęcają mieszkańców do przedsiębiorczych działań. Należy pamiętać, że z przepisów samej ustawy o samorządzie gminnym wynika obowiązek współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. Partnerzy społeczni mogą np. przekazywać władzom gminy sugestie dotyczące strategii czy też planów lokalnego rozwoju.
Katalog działań, które mogą służyć rozwojowi współpracy, jest bardzo szeroki i zależy w dużej mierze od inwencji władz i samych przedsiębiorców. Może to być np. tworzenie różnego typu paneli dyskusyjnych, klubów biznesu czy też organizowanie spotkań z przedsiębiorcami. Bardzo cenne jest także tworzenie internetowych baz informacyjnych o firmach działających na terenie gminy.
Inną formą wspierania przedsiębiorczości, która może być przydatna szczególnie w okresie kryzysu, jest tworzenie punktów informacyjnych, w których można uzyskać informacje na temat możliwości uzyskiwania środków pomocowych z UE.
Wiele gmin, mając na uwadze znaczenie współpracy z partnerami społecznymi, opracowało szereg procedur, które stanowią podstawę współpracy, np. systemy konsultacji i informowania przedsiębiorców o działaniach poodejmowanych przez władze lokalne.
Najważniejszym powodem grożącego naszej gospodarce zahamowania wzrostu gospodarczego jest brak dostępu do kapitału, spowodowany załamaniem bankowego systemu kredytowania. W tym kontekście inicjowanie przez gminy tworzenia funduszy poręczeniowych może być istotną pomocą dla przedsiębiorców w pozyskaniu kredytu bankowego.
Dobrym sposobem na rozruszanie gospodarki jest stworzenie działek inwestycyjnych i uzbrajanie terenu inwestycyjnego. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej powinny być jedną z podstawowych form działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Dla inwestorów ważne jest także, czy istnieją na danym terenie plany zagospodarowania przestrzennego. Brak tych planów lub ich wadliwe skonstruowanie często kończy się chaosem urbanistycznym i jest poważnym utrudnieniem dla przyszłych inwestycji.
Gminy w zakresie podatków, które pobierają (np. podatek od nieruchomości), mogą obniżać górną stawkę podatkową, a także określać warunki ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień czy wręcz zaniechać ich poboru. W zakresie opłat stanowiących ich dochody, ale pobieranych przez urzędy skarbowe, przedstawiciele władz gminy mogą wnioskować o odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty lub zaniechanie poboru podatków oraz zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatku lub zaliczek na podatek. Obniżenie kosztów podatkowych daje przedsiębiorcom możliwość przeznaczenia zaoszczędzonego kapitału na swój rozwój i wzrost niezbędnych inwestycji.

ANDRZEJ AREDNARSKI, prezes Krajowej Izby Gospodraczej, wiceprezes Eurochambers