TEZA: Za ofertę z rażąco niską ceną należy uznać ofertę, której cena jest nierealna w relacji do cen rynkowych podobnych zamówień, a więc gdy przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Jednak zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej cena nie może być oceniana wyłącznie według kryterium arytmetycznego.
STAN FAKTYCZNY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przetargu na serwis pogwarancyjny w zakresie sprzętu i oprogramowania wybrał ofertę firmy Solidex. To rozstrzygnięcie oprotestowało konsorcjum biorące udział w postępowaniu. Zarzuciło zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty Solidex, mimo że oferta Solidex zawierała rażąco niską cenę. Konsorcjum wskazywało, że cena zwycięskiej oferty była ponad trzy razy niższa od założonego budżetu zamawiającego i średniej ceny pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, a ponadto prawie dwukrotnie niższa od ceny kolejnej oferty w rankingu. Wykonawca wyliczył, że koszt netto wykonania zamówienia (bez kosztów ryzyka i bez marży) wynosił znacznie mniej.
Zamawiający dał jednak wiarę wyjaśnieniom wybranej firmy i oddalił protest konsorcjum, które zdecydowało się na wniesienie odwołania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Z UZASADNIENIA: Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Uznała, że zarzut rażąco niskiej ceny był bezzasadny. Izba podkreśliła, że punktem odniesienia dla pojęcia rażąco niskiej ceny jest przedmiot zamówienia i jego wartość. Uzasadnione jest również odniesienie tej ceny do cen innych ofert złożonych w postępowaniu. Za ofertę z rażąco niską ceną należy uznać ofertę, której cena jest nierealna w relacji do cen rynkowych podobnych zamówień, a więc gdy przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Jednak zdaniem Izby cena nie może być oceniana wyłącznie według kryterium arytmetycznego.
Z wyjaśnień Solidex wynika, że od 1996 roku posiada ona status Cisco GOLD Certified Partner, który pozwala jej na obniżenie kosztów do dziesięciu kont dla administratorów jedynie do kosztów obsługi administracyjnej. Ponadto serwis urządzeń zamawiającego wykonawca świadczy od 1998 roku, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów usługi z uwagi na rozbudowę placówek serwisowych i składów części zamiennych na terenie całego kraju. Ponadto Solidex ma wsparcie producenta dla urządzeń dostarczonych zamawiającemu, a wobec tego nie musi dokonywać dodatkowych zakupów i mógł skalkulować cenę tylko w oparciu o koszty pracowników.
Natomiast wyliczenia odwołującego zostały przygotowane nieprawidłowo, ponadto sam odwołujący nie zaprzeczył, że status partnera GOLD różni się od statusu SILVER jeśli chodzi o udogodnienia (np. rabaty) i wsparcie techniczne producenta Cisco dla wykonawcy świadczącego serwis jego urządzeń. W ocenie Izby te różnice te mogą jednak pozwalać na obniżenie kosztów świadczenia usług, zważywszy chociażby na to, że sam producent wprowadził rozróżnienie w tym zakresie.
Sygn. akt KIO/UZP 249/09