TEZA: Rada gminy nie posiada prawa wprowadzania strefy ruchu spokojnego na odcinku ulicy. Organem właściwym do zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest starosta.
STAN FAKTYCZNY
Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia strefy ruchu spokojnego na odcinku jednej z ulic. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Z UZASADNIENIA
Wojewoda uznał, iż powyższa uchwała narusza art. 10 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.) i odpowiednim pismem zawiadomił radę gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego w tej sprawie.
W toku postępowania rada gminy ustosunkowała się do przedstawionych zarzutów, podnosząc, iż przedmiotowa uchwała miała charakter intencyjny, a w uzasadnieniu do niej zlecono wójtowi gminy zwrócenie się do starosty jako organu zarządzającego ruchem drogowym o zmianę jego organizacji na ulicy, o której była mowa w uchwale rady gminy.
W myśl wskazanej w uchwale podstawy prawnej rada gminy nie posiada prawa wprowadzania strefy ruchu spokojnego na odcinku ulicy, bowiem stosownie do treści art. 10 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, organem właściwym do zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest starosta.
Biorąc powyższe pod uwagę, wojewoda uznał, że uchwała rady gminy w sposób istotny narusza art. 10 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego PNK.I. 0911/ 348 / 2009