Jego powstanie zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, jeszcze w 2012 r., a jego opracowanie odbywa się w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych. System ma mieć charakter integrujący działania różnych instytucji zaangażowanych w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania krzywdzeniu małoletnich. Będzie mógł być wykorzystywany m.in. przez pracowników socjalnych, kuratorów, nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy i policjantów.
Elementem projektu jest też pilotaż, który ma być przeprowadzony w dziewięciu gminach. W lutym Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ma ogłosić otwarty nabór, w wyniku którego dokonany zostanie wybór samorządów biorących w nim udział. O możliwości zgłoszenia się do niego informują na prośbę resortu pracy wojewodowie.
– Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie w szczególności te gminy, na terenie których w ostatnim czasie nasiliło się zjawisko krzywdzenia dzieci, w tym te, w których wystąpiły przypadki będące przedmiotem doniesień medialnych – wskazuje w piśmie skierowanym do samorządów Ryszard Szubański, zastępca dyrektora wydziału polityki społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
W pilotażu zaplanowane zostały działania przewidujące opracowanie narzędzia służącego wyłonieniu, a następnie pracy z dziećmi oraz rodzinami zaliczanymi do grup ryzyka, które będzie stosowane przez ośrodki pomocy społecznej. Ponadto na szczeblu lokalnym powstanie system informatyczny pozwalający na monitorowanie losów dziecka. Przedstawiciele instytucji działających w obszarze przemocy w rodzinie odbędą też szkolenia z zakresu stosowania wspomnianego narzędzia.

9,2 tys. dzieci było według statystyk policji ofiarami przemocy w rodzinie w I półroczu 2013 r.