Brak umieszczenia np. w Biuletynie Informacji publicznej ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym będzie narażać na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem jej będzie też niezamieszczanie w wymaganym terminie informacji, np. na stronie urzędu gminy, o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 tys. zł, w terminie 30 dni od podjęcia takiej decyzji.
Takie m.in. zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.), który trafił do konsultacji społecznych. Resort finansów, który jest autorem projektu, przekonuje, że ma to na celu zwiększenie dbałości o jakość wydatkowania środków publicznych oraz przełożyć się na poziom zaufania społecznego do instytucji publicznych w tym zakresie.
Reklama
Projekt przewiduje również, że w sytuacji prawomocnego orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pracownik podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą. Wskazano też dokładnie, kiedy należy dokonać wpisu prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, ponieważ kwestia ta nie była jednoznacznie rozstrzygnięta. W efekcie prawomocne orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wydane w drugiej instancji będą podlegać wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą po upływie terminu na złożenie skargi do sądu administracyjnego albo po uprawomocnieniu się wyroku sądu administracyjnego utrzymującego w mocy zaskarżone orzeczenie.
W projekcie zawarty został też 10-letni limit wydatków na funkcjonowanie organów, w tym komisji dyscyplinarnych, które zajmują się badaniem wspomnianych naruszeń. W przyszłym roku na ten cel zarezerwowany ponad 14 mln zł, a docelowo kwota ta wzrośnie do prawie 18 mln zł. Jeśli w danym roku pojawi się niebezpieczeństwo, że wydatki te mogą zostać przekroczone, wtedy będzie miał zastosowanie tzw. mechanizm korygujący ryczałt dla osób prowadzących tego typu sprawy.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy