Osoby z wykształceniem zawodowym oraz rocznym doświadczeniem w pracy z osobami bezdomnymi będą mogły pracować jako opiekunowie w placówkach udzielających im schronienia.
Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Jej przepisy wyróżniają cztery rodzaje placówek dla bezdomnych: schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, noclegownie i ogrzewalnie. Artykuł 48a ustawy określa, jakie kwalifikacje mają mieć ich pracownicy, i to właśnie w tym zakresie nastąpią modyfikacje.
Obecnie jest tak, że opiekunem w schronisku może zostać osoba, która ma co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz odbyty kurs udzielania pierwszej pomocy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) proponuje, aby na to stanowisko można było zatrudnić również osobę z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżowym, skończonym kursem pierwszej pomocy. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi.
Reklama
Analogiczna zmiana została wprowadzana w przypadku osób zatrudnianych do wykonywania czynności związanych z usługami świadczonymi przez noclegownie i ogrzewalnie. W schronisku z usługami opiekuńczymi z kolei będzie mogła pracować jako opiekun osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub zasadniczym branżowym, skończonym szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy oraz posiadająca udokumentowane, roczne doświadczenie zawodowe polegające na zapewnianiu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
– Jest to zmiana, która dostosowuje przepisy do realiów funkcjonowania placówek dysponujących ograniczonymi środkami niepozwalającymi na zatrudnienie osób o wysokich kwalifikacjach. Poza tym w praktyce bywa tak, że osoby, które wyszły z kryzysu bezdomności, chciałyby wykorzystywać swoje doświadczenia i pomagać innym, pracując w schronisku, a często nie mają wymaganego wykształcenia – mówi Jakub Wilczek, prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.
W odniesieniu do pracowników schronisk z usługami opiekuńczymi wprowadzony został przepis przejściowy, który zakłada, że osoby bez odpowiednich kwalifikacji będą mogły w momencie wejścia w życie nowelizacji (co nastąpi po 30 dniach od jej ogłoszenia) dalej w nich pracować, ale nie dłużej niż do 30 grudnia 2023 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy