Gmina nie może przekroczyć delegacji ustawowej dotyczącej zasad walki z gryzoniami na jej terenie – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Rada gminy uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na należącym do niej terenie. Wprowadzał on obowiązek przeprowadzania deratyzacji co najmniej raz w roku (na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni). Właściciele nieruchomości zostali też zobowiązani do umieszczania na ich terenie informacji o terminie planowanej deratyzacji, oznakowania miejsc wyłożonych trutek oraz zabezpieczenia ich przed dostępem dzieci i zwierząt.
Regulamin został zaskarżony przez prokuratora, który uważał, że jego zapisy wykraczają poza zakres delegacji ustawowej. Jego zdaniem gmina nie może w regulaminie określać częstotliwości deratyzacji ani tym bardziej nakładać na właściciela nieruchomości obowiązku informacji i zabezpieczenia terenu.
Rada gminy przyznała rację prokuratorowi i uchyliła uchwałę w określonej części. Ze względu na dalej idące konsekwencje orzeczenia nieważności sprawa i tak trafiła jednak przed WSA w Łodzi.
Sąd wskazał, że uchwała rady gminy nie może regulować tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcę unormowane i stanowiło przepis powszechnie obowiązujący. A tak jest w przypadku deratyzacji, bo na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) osoba zarządzająca nieruchomością jest zobowiązania do utrzymywania należytego stanu higieniczno-sanitarnego, w tym do zwalczania gryzoni.
Łódzki WSA podkreślił, że w przypadku regulaminu utrzymania czystości i porządku gmina może uregulować wyłącznie kwestie wskazane w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Ustawodawca nie użył bowiem sformułowania „w szczególności” ani „m.in.”, lecz wyczerpująco wymienił punkty, które mogą się tam znaleźć. W kontekście usuwania gryzoni gmina zatem może wyłącznie wyznaczyć obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. Każda regulacja rozszerzająca te kwestie (a za takie WSA uznał nałożenie obowiązku informacji i zabezpieczania na właścicieli oraz obowiązku dodatkowej deratyzacji w momencie, kiedy zwiększy się liczba gryzoni) stanowi przekroczenie granic delegacji i musi skutkować uznaniem uchwały w tej części za nieważną. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Łodzi z 10 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Łd 7/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia