Każdy dom pomocy społecznej (DPS) będzie musiał mieć opracowane procedury postępowania w okresie epidemii w formie załącznika do regulaminu organizacyjnego.
Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie DPS (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734). Przewidziane w nim zmiany dotyczą m.in. par. 4, zgodnie z którym dyrektor placówki opracowuje regulamin określający strukturę organizacyjną oraz zakres wykonywanych zadań. Jest on następnie przyjmowany przez zarząd powiatu lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w przypadku DPS prowadzonego przez gminę. Teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) proponuje, aby do regulaminu była sporządzana w postaci załącznika procedura postępowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, co ma minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem oraz jego rozprzestrzeniania na terenie domu. W szczególności powinna ona regulować sposób działania w momencie podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub potwierdzenia zakażenia mieszkańca domu lub pracownika, świadczenia usług bytowych i opiekuńczych, gdy podopieczni lub osoby zatrudnione będą objęte kwarantanną, oraz funkcjonowania placówki i przyjmowania do niej nowych osób.
– Nie będzie to dla nas zupełnie nowy wymóg, bo od początku epidemii w Polsce każda placówka wdrażała swoje własne procedury postępowania zapobiegające pojawieniu się koronawirusa, w oparciu o wytyczne MRPiPS czy wojewodów. Natomiast teraz będzie to ujednolicone w skali całego kraju – mówi Grażyna Wira, dyrektor DPS w Zimnowodzie.
Co ważne, przepisy przejściowe zakładają, że podmioty prowadzące domy będą miały dwa miesiące od wejścia w życie rozporządzenia (ma to nastąpić po 14 dniach od ogłoszenia) na dostosowanie regulaminów organizacyjnych do nowych wymogów.
Kolejna proponowana zmiana, która też jest związana z występowaniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, nakłada na dyrektora DPS lub wyznaczoną przez niego osobę obowiązek utrzymywania bezpośredniego kontaktu z wymienionymi w przepisach instytucjami (m.in. sanepidem, wojewodą, podmiotami leczniczymi), w celu wymiany informacji o sytuacji w placówce oraz na obszarze, na którym jest jej siedziba. Dodatkowo dyrektor domu będzie zobligowany do informowania mieszkańców oraz personelu o aktualnych przepisach, oraz nakazach i zaleceniach wydawanych przez odpowiednie służby, a także do monitorowania zaopatrzenia placówki w niezbędne środki ochrony osobistej.
Ponadto w projekcie znalazła się modyfikacja par. 6 rozporządzenia, który reguluje kwestię posiadania przez DPS wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (jest on zróżnicowany w zależności od typu domu). Obecnie przepis ten zakłada, że przy jego ustalaniu uwzględnia się też wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą, przy czym ich udział w wyliczaniu wskaźnika nie może przekroczyć 10 proc. osób zatrudnionych we wspomnianym zespole. Resort chce zaś zwiększyć ten poziom do 20 proc. oraz dodatkowo umożliwić wliczanie do wskaźnika osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych lub obsługi, o ile są dla mieszkańca domu pracownikiem pierwszego kontaktu – w wymiarze proporcjonalnym do czasu, w jakim wykonują zadania z tym związane oraz innych osób, jeśli pracują bezpośrednio z pensjonariuszami. Chodzi tutaj np. o psychologów, fizjoterapeutów czy terapeutów, którzy nie są zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy, ale świadczą usługi na umowach cywilnoprawnych.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia