W ósmym odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875; dalej: u.c.p.g.) przedstawiamy zagadnienia związane z obowiązkami, które muszą spełniać podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Opisujemy także warunki zakończenia działalności w zakresie odbierania odpadów – zarówno w przypadku dobrowolnej rezygnacji z kontynuowania działalności, jak i na skutek obligatoryjnego wykreślenia z rejestru działalności regulowanej i wydania decyzji administracyjnej orzekającej jej zakaz.
Ta ostatnia jest konsekwencją przekazania organowi administracji publicznej informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prowadzenia działalności z naruszeniem warunków określonych prawem. Organ może również wykreślić przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów w trzech sytuacjach wskazanych w przepisach u.c.p.g.: wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania takiej działalności gospodarczej, stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie danej gminy lub stwierdzenia, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, które zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja z 19 lipca 2019 r.) zastąpiły regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.
Komentowane przepisy regulują także kwestię obowiązków spoczywających na podmiotach odbierających odpady komunalne w zakresie m.in. koniecznego wyposażenia i utrzymywania go we właściwych warunkach technicznych i sanitarnych, miejsca oraz warunków przekazywania zebranych odpadów komunalnych, osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu oraz przekazywania szczegółowych rachunków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów. Podmioty prowadzące instalacje komunalne są z kolei obowiązane – ale tylko na wniosek gminy lub podmiotu odbierającego odpady komunalne – przedstawić szczegółową kalkulację kosztów zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.