statystyki

Ustawa za 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz. 8]

autor: Katarzyna Kuźma, Dr Wojciech Hartung, Maciej Białek, Daniel Chojnacki, Tymon Grabarczyk, Rania Łuszczek22.07.2020, 07:40; Aktualizacja: 22.07.2020, 11:24
Ustawa za 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa za 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminachźródło: ShutterStock

W ósmym odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875; dalej: u.c.p.g.) przedstawiamy zagadnienia związane z obowiązkami, które muszą spełniać podmioty zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Opisujemy także warunki zakończenia działalności w zakresie odbierania odpadów – zarówno w przypadku dobrowolnej rezygnacji z kontynuowania działalności, jak i na skutek obligatoryjnego wykreślenia z rejestru działalności regulowanej i wydania decyzji administracyjnej orzekającej jej zakaz.

Ta ostatnia jest konsekwencją przekazania organowi administracji publicznej informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub prowadzenia działalności z naruszeniem warunków określonych prawem. Organ może również wykreślić przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów w trzech sytuacjach wskazanych w przepisach u.c.p.g.: wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania takiej działalności gospodarczej, stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie danej gminy lub stwierdzenia, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, które zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja z 19 lipca 2019 r.) zastąpiły regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.

Komentowane przepisy regulują także kwestię obowiązków spoczywających na podmiotach odbierających odpady komunalne w zakresie m.in. koniecznego wyposażenia i utrzymywania go we właściwych warunkach technicznych i sanitarnych, miejsca oraz warunków przekazywania zebranych odpadów komunalnych, osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu oraz przekazywania szczegółowych rachunków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów. Podmioty prowadzące instalacje komunalne są z kolei obowiązane – ale tylko na wniosek gminy lub podmiotu odbierającego odpady komunalne – przedstawić szczegółową kalkulację kosztów zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Prezentowany fragment komentarza dotyczy również większości zawartych w u.c.p.g. regulacji z zakresu sprawozdawczości – adresatami tych przepisów są podmioty odbierające odpady komunalne, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz podmioty prowadzące instalacje komunalne. Wyjaśniamy także istniejące w poprzednim stanie prawnym wątpliwości odnośnie do istnienia obowiązku sprawozdawczego w świetle faktycznego zaprzestania odbierania odpadów komunalnych przy jednoczesnym pozostawaniu w rejestrze działalności regulowanej (kwestia sprawozdań zerowych).

Obowiązek sprawozdawczy spoczywa również na organach władzy publicznej – do składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązani są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz marszałkowie województwa.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące terminów przekazywania sprawozdań i analiz wprowadzone do u.c.p.g. ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

Kolejna część komentarza ukaże się 19 sierpnia 2020 r.

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl

Wykaz skrótów

k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

nowelizacja z 19 lipca 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579)

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

p.o.ś. ‒ ustawa z 27 kwietnia 2001 r. ‒ Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219)

p.p. – ustawa z 6 marca 2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 424)

rozporządzenie z 11 stycznia 2013 r. ‒ rozporządzenie ministra środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122)

u.c.p.g. – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

u.d.i.p. ‒ ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429; ost.zm. z 2020 r. poz. 695)

ustawa o odpadach ‒ ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

WSA ‒ Wojewódzki Sąd Administracyjny

Art. 9d. [Wymagania wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne]

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

2. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

komentarz


Pozostało 93% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane