Prokuratura skierowała już do sądów administracyjnych 469 skarg na uchwały gmin dotyczące pobierania od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Obowiązek ponoszenia takich opłat przez mieszkańców narusza konstytucję - wskazuje prokuratura.

Jak poinformowała PAP w piątek Prokuratura Krajowa, śledczy z całego kraju analizują zgodność z prawem uchwał dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. Prokuratorzy zbadali już 1771 takich uchwał.

Po analizie prokuratorzy skierowali do wojewódzkich sądów administracyjnych 469 skarg zmierzających do usunięcia zapisów nakładających na mieszkańców obowiązek opłaty przyłączeniowej. Jak przekazała PK, sądy uwzględniły 333 skargi.

W celu wyeliminowania wadliwych uchwał gmin prokuratorzy kierują też wnioski o ich uchylenie oraz wzywają do usunięcia naruszeń. Dotychczas skierowano 230 wniosków o uchylenie lub zmianę uchwały, z których 189 zostało uwzględnionych. Prokuratura złożyła też pięć skarg kasacyjnych w tej sprawie i 10 zażaleń.

Jak przekazała PK, zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand w piśmie skierowanym do prokuratorów wskazał, że obowiązek ponoszenia opłat za przyłącze nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza zapisy konstytucji. Zaznaczył też, że upoważnienie do pobierania takich opłat powinno wynikać wprost z ustawy i wskazywać organ właściwy do wydania danego aktu normatywnego.

Prokuratura podkreśliła przy tym, że jej stanowisko ws. opłat za przyłącza wodno-kanalizacyjne potwierdzają sądy. PK przypomniała, że w kwietniu 2018 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który uznał za nieważną uchwałę dotyczącą pobierania opłat za przyłączanie do sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej. Zdaniem sądu, nie była ona aktem prawa miejscowego i w konsekwencji została wydana z naruszeniem prawa.

Jak wskazano, podobny wyrok zapadł także dwa lata później w WSA w Krakowie. Sąd ten ocenił, że "nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków - w tym opłat - nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego". "Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej" - wskazano w uzasadnieniu.

Prokuratura zwróciła też uwagę, że Sąd Najwyższy już w 2007 wskazał, że gmina ma obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych. SN podkreślił przy tym, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.