Odpowiadamy na najważniejsze pytanie dotyczące gospodarki odpadami w gminie na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE

Danych z papierowych kart nie trzeba przenosić do BDO

▶ Nasz gminny zakład oczyszczania cały czas prowadzi ewidencję odpadów w formie papierowej ze względu na to, że część firm, od których odbiera śmieci, wciąż nie ma wpisu do BDO. Ręczne wpisywanie danych do bazy elektronicznej zabiera nam dużo czasu, ograniczonego w sytuacji, gdy część pracowników jest na zasiłkach opiekuńczych. Do kiedy mamy na to czas?
Termin na przeniesienie danych do Bazy Danych o Odpadach był wielokrotnie przekładny. Najpierw był to 1 stycznia 2020 r., potem 31 stycznia 2021 r., a obecnie w ogóle nie ma granicznej daty. Rząd przygotował w tym zakresie duże ułatwienie dla zajmujących się odpadami. Ostatnią nowelizacją specustawy o COVID-19 uchylono art. 236a ust. 3 ustawy o odpadach, który dotyczył obowiązku wprowadzenia do BDO dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w formie papierowej. To zaś znaczy, że tradycyjnie wypełnianych dokumentów w ogóle nie trzeba przenosić do bazy. ©℗
Podstawa prawna
• art. 26 pkt 1 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) uchylający art. 236a ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 875)

Analizę trzeba przygotować do 30 listopada 2020 r.

▶ Nie mieliśmy pełnych danych, by sporządzić w wymaganym terminie, czyli do końca kwietnia, analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Co więcej, do dziś nie dysponujemy informacjami ze sprawozdania firmy odbierającej odpady komunalne ani tej, która prowadzi u nas PSZOK. Mamy tylko szacunki. Czy czekają nas z tego powodu jakieś konsekwencje?
Nie tylko w państwa gminie pojawił się ten problem. Część samorządów opublikowała analizę, bazując na szacunkowych informacjach od swoich kontrahentów, inne czekają na twarde dane. Jak się jednak okazuje, nie popełnili państwo błędu. Po pierwsze, ustawodawca dostrzegł problem, wynikający nie tyle zakłóceń związanych z epidemią, ile z przełożeniem terminów składania sprawozdań do BDO i przesunął termin sporządzenia analizy na 30 listopada 2020 r. Czyli uwzględnił przedłużony termin składania w 2020 r. do BDO rocznych sprawozdań za 2019 r. przez odbierających odpady czy PSZOKi. Po drugie, choć przepis znalazł się w nowelizacji, która weszła w życie 16 maja, to obowiązuje od 30 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że za brak analizy nie zostaną państwo ukarani grzywną. ©℗
Podstawa prawna
• art. 9tb ustawy z 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284),
• art. 7 ust. 4 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

Więcej czasu na złożenie rocznych sprawozdań

▶ Do kiedy firmy zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, w tym odbieraniem odpadów od mieszkańców i ich zbieraniem, a także prowadzeniem gminnego PSZOK, muszą złożyć nam roczne sprawozdania ze swojej działalności?
Najnowsza nowelizacja ustawy o COVID-19, dokonana tzw. tarczą 3.0, przesunęła po raz kolejny termin na składanie gminom sprawozdań przez zbierających i odbierających odpady komunalne, a także przez prowadzących PSZOK-i. Nowy termin przypada na 31 sierpnia 2020 r. i dotyczy wyłącznie sprawozdań za ubiegły rok. Jeżeli gmina prowadzi własny PSZOK, to tego sprawozdania nie składa w ogóle. Przepis, który to reguluje, nie został wprowadzony do artykułów 9n, 9na i 9 nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, tylko do art. 12a tego aktu. W związku z tym także wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast zyskali czas na sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji gospodarowania odpadami komunalnymi, które składają marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Mają to zrobić do 31 października. ©℗
Podstawa prawna
• art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
• art. 12a ustawy z 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U z 2020 r. poz. 284)

Z regulaminem czystości można jeszcze trochę poczekać

▶ Przed wakacjami ma się odbyć w naszej gminie tylko jedno posiedzenie rady. Radni tłumaczą, że ze względu na zakłócenia, jakie występują w zdalnych sesjach, nie zdążą zająć się zmianami dostosowującymi regulamin czystości i porządku do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaś przyjęcie regulaminu po wakacjach nie pozwoli nam na wdrożenie niezbędnych zmian w ustawowym terminie, czyli do 6 września. Czy w związku z epidemią możemy opóźnić wprowadzanie tych modyfikacji?
Tak, bo pozwala na to najnowsza nowelizacja specustawy o COVID-19. Ustawodawca uwzględniając sytuacje, jakie mają miejsce w związku epidemią, wydłużył dotychczasowe roczne vacatio legis, upływające 6 września 2020 r. do końca grudnia 2021 r. W tym samym terminie należy dostosować do regulacji z lipca 2019 r. nie tylko regulamin i uchwały, lecz też zmienić m.in. niektóre stawki opłat za odpady komunalne, np. dla ogrodów działkowych. Uwaga! zmiany zostały wprowadzone nie wprost do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a do nowelizacji tego aktu z 19 lipca 2019 r. ©℗
Podstawa prawna
• art. 40 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
• art 9w ust. 1, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ DLA RODZICÓW PRZEZ JST

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego też dla osób powyżej kryterium

▶ Kieruję miejskim ośrodkiem pomocy społecznej w małym mieście w województwie świętokrzyskim. Tarcza antykryzysowa 3.0 podwyższa od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł. Wprowadzono jeszcze zasadę złotówka za złotówkę. Na czym ona w praktyce polega?
Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy 900 zł, ale nie o kwotę wyższą niż łączna suma świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który ustalane jest prawo do pieniędzy z funduszu). W takiej sytuacji pomoc zostanie jednak przyznana, choć w mniejszym wymiarze.
W praktyce – jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka będzie przekraczał kryterium o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wynosi ona tyle samo co zasądzone alimenty, lecz nie więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko), to wsparcie zostanie przyznane w kwocie różnicy między wysokością świadczenia z funduszu a kwotą przekroczenia. Jeśli więc dochód na członka rodziny będzie wynosił np. 1 tys. zł, a świadczenie 400 zł, to przy zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” rodzic otrzyma 300 zł. Jednocześnie wprowadzone zostało zastrzeżenie mówiące, że gdyby obliczona w ten sposób kwota wynosiła mniej niż 100 zł, wówczas pieniądze z funduszu nie zostaną przyznane.
Co ważne, rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na dziecko pieniędzy z funduszu alimentacyjnego, ponieważ przekraczał kryterium dochodowe, a dzisiaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę z powodu epidemii koronawirusa, może ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia, przy czym musi udokumentować swoją aktualną sytuację dochodową. Zgodnie z wyjaśnieniami minister rodziny Marleny Maląg, jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu utraty dochodu wynikającej z obniżenia wynagrodzenia za pracę kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia jest spełnione, to będzie ono przysługiwać co do zasady od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu utraty dochodu). ©℗
Podstawa prawna:
• art. 18 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

TERMINY I PROCEDURY W URZĘDACH

Nie trzeba wydawać postanowienia o odwieszeniu biegu terminów

▶ W okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii zostały zawieszone terminy w postępowaniu administracyjnym. Tak też było w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tarcza antykryzysowa 3.0 odwiesiła postępowania administracyjne. Czy muszę w tym zakresie wydać postanowienie?
Nie, tak jak zawieszenie nastąpiło z mocy prawa, tak też podjęcie biegu terminów wynika bezpośrednio z przepisów tarczy 3.0. Nie ma zatem konieczności podjęcia określonych czynności procesowych, w szczególności nie trzeba wydawać w tym zakresie postanowienia. Tarcza 3.0 w art. 68 ust. 6 i 7 przesądziła, że terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 specustawy, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od 16 maja 2020 r., zaś terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 specustawy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od 16 maja 2020 r. Z regulacji tych zatem wynika, że po siedmiu dniach od wejścia w życie tarczy 3.0 zawieszone i wstrzymane terminy biegną z mocy prawa bez konieczności wydawania jakiegokolwiek postanowienia. ©℗
Podstawa prawna:
• art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

Terminy, których bieg nie rozpoczął się, zaczynają toczyć się od początku

▶ Inwestor złożył do starostwa wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę budynku biurowego. Po ustaleniu, że liczba stron postępowania przekracza dwadzieścia osób, starosta poinformował, że zawiadomienie o decyzji będzie dokonywane w formie publicznego obwieszczenia, tj. na tablicy ogłoszeń starostwa, tablicy ogłoszeń urzędu miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Takie zawiadomienie zostało ogłoszone 31 marca 2020 r. Kiedy należy uznać, że strony zapoznały się z danym zawiadomieniem?
Bieg terminu się nie rozpoczął, gdyż zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 specustawy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepis ten wszedł w życie 31 marca 2020 r. Zatem 14-dniowy termin na zapoznanie się z obwieszczeniem nie zaczął biec. W myśl art. 49 par. 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Terminy w postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się z uwagi na art. 15zzs specustawy, rozpoczynają swój bieg po upływie siedmiu dni od 16 marca 2020 r. ©℗
Podstawa prawna:
• art. 68 ust. 6 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)