Zagadnieniami omawianymi w publikowanym odcinku komentarza są zatem kwestie związane z wydawaniem decyzji wymiarowej (art. 6o), zakresem stosowania przepisów ordynacji podatkowej (art. 6q), właściwością organów egzekucyjnych (art. 6qa) i przeznaczeniem wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podatku śmieciowego). Zajmujemy się również nową możliwością przyjmowania przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) pozostałości z działalności rolniczej (art. 6ra) oraz uprawnieniami właściciela nieruchomości w przypadku nierealizowania przez gminę (podmiot przez nią wskazany) obowiązku odbioru z tejże nieruchomości odpadów komunalnych. W dalszej kolejności omawiamy warunki wydawania zezwoleń na inną niż gospodarowanie odpadami komunalnymi działalność regulowaną przepisami u.c.p.g. Chodzi o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

W komentarzu staramy się identyfikować zagadnienia, które w praktyce mogą budzić wątpliwości interpretacyjne i, posiłkując się orzecznictwem sądowym oraz piśmiennictwem prawniczym, przedstawić naszą autorską propozycją rozumienia tych przepisów. 

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA W EDGP >>