W szóstym już odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284; dalej: u.c.p.g.) kończymy omawiać zagadnienia związane z ustalaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, analizując tym razem regulacje zawarte w przepisach od art. 6o do art. 6s, oraz rozpoczynamy analizę przepisów zawartych w rozdziale 4 dotyczącym warunków udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (art. 7 ust. 1– 5).
Zagadnieniami omawianymi w publikowanym odcinku komentarza są zatem kwestie związane z wydawaniem decyzji wymiarowej (art. 6o), zakresem stosowania przepisów ordynacji podatkowej (art. 6q), właściwością organów egzekucyjnych (art. 6qa) i przeznaczeniem wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podatku śmieciowego). Zajmujemy się również nową możliwością przyjmowania przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) pozostałości z działalności rolniczej (art. 6ra) oraz uprawnieniami właściciela nieruchomości w przypadku nierealizowania przez gminę (podmiot przez nią wskazany) obowiązku odbioru z tejże nieruchomości odpadów komunalnych. W dalszej kolejności omawiamy warunki wydawania zezwoleń na inną niż gospodarowanie odpadami komunalnymi działalność regulowaną przepisami u.c.p.g. Chodzi o opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
W komentarzu staramy się identyfikować zagadnienia, które w praktyce mogą budzić wątpliwości interpretacyjne i, posiłkując się orzecznictwem sądowym oraz piśmiennictwem prawniczym, przedstawić naszą autorską propozycją rozumienia tych przepisów.