Co do zasady po stronie organu wykonawczego brak jest kompetencji do dokonywania zmian (przeniesień) wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Jednak wyjątek od tego wprowadza specustawa o COVID-19 w art. 15zn pkt 1 i 2.
W związku z koniecznością zwiększenia pomocy społecznej dla mieszkańców miasta (osób starszych wymagających opieki) burmistrz chce wydać zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej i przenieść wydatki z działu 855 rozdział 85510 klasyfikacji budżetowej do działu 852 rozdział 85228. Czy regulacje tarczy antykryzysowej na to pozwolą? Czy nie podważy tego regionalna izba obrachunkowa?
Skoro w podanym zapytaniu mowa jest o różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, warto przypomnieć ich oznaczenie. I tak wspomniany dział 855 został oznaczony jako „Rodzina”, dział 852 jako „Pomoc społeczna”. Z kolei rozdział 85510 został oznaczony jako „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”, natomiast rozdział 85228 został oznaczony jako „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
Reklama
W opisie do rozdziału 85510 postanowiono, że poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się tu wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze czy opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Przechodząc do meritum zapytania, w tym zakresie miarodajny jest przede wszystkim art. 258 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący JST może upoważnić zarząd m.in. do dokonywania zmian:
  • w planie wydatków innych niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  • w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
Co do zasady po stronie organu wykonawczego brak jest kompetencji do dokonywania zmian (przeniesień) wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Jednak wyjątek od tego wprowadza specustawa o COVID-19 w art. 15zn pkt 1 i 2. Zgodnie z nim w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu zakażenia koronawirusem włodarz, zarząd powiatu lub zarząd województwa mogą zmienić plan dochodów i wydatków budżetu JST, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
Z kolei zgodnie z art. 15zo specustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań JST włodarz, zarząd powiatu lub zarząd województwa mogą dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2 – do odwołania stanu zagrożenia.
Z zestawienia ww. norm prawnych wynika więc prawna dopuszczalność dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Tym samym należy przyjąć, że nie wystąpi ryzyko zakwestionowania przez RIO zarządzenia burmistrza miasta w przedmiocie przesunięcia wydatków między wskazanymi podziałkami klasyfikacji budżetowej. Wskazane jest jednak, by zarządzenie burmistrza zawierało stosowne uzasadnienie dla dokonania ww. operacji zmiany budżetu gminy – by nie było wątpliwości, że ta zmiana wpisuje się w dyspozycję ww. specjalnych regulacji tarczy antykryzysowej.
Podstawa prawna
ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
• ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).