Sekretarz gminy zatrudnił nowego pracownika i zobowiązał go do odbycia służby przygotowawczej. Jak długo nowy pracownik samorządowy może pracować na czas określony? - odpowiada adwokat Bartosz Bator.
Adwokat Bartosz Bator / DGP
Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Trwa nie dłużej niż trzy miesiące i kończy się egzaminem. Objęte nią są tylko osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym (w tym także na kierowniczym stanowisku urzędniczym). Ustawa o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) przez podejmującego po raz pierwszy pracę rozumie osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w urzędach gmin, starostwach powiatowych ani urzędach marszałkowskich na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.
Reklama
W przypadku takich osób umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż sześć miesięcy. Organizuje się wtedy dla nich służbę przygotowawczą. Decyzję w sprawie skierowania do niej i jej zakresu podejmuje kierownik jednostki, w której pracownik jest zatrudniony. Bierze przy tym pod uwagę poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska oraz opinię osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony.
Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
Zwolnienie z obowiązku odbycia służby przygotowawczej nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku przystąpienia do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Kierownik jednostki ma obowiązek zorganizowania tego egzaminu także dla osób, które zostały zwolnione z konieczności odbycia służby przygotowawczej. To kierownik danej jednostki określa w drodze zarządzenia szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
Zgodnie z kodeksem pracy, który ma zastosowanie również do pracowników samorządowych, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.