Samorządy będą mogły prowadzić w jednym budynku instytucje zapewniające całodobowe usługi z ośrodkami dla ofiar przemocy w rodzinie oraz zakładami aktywizacji zawodowej (ZAZ).
Taka możliwość ma znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Najważniejsze, przewidziane w nim zmiany mają dotyczyć zasiłku stałego i poprawy warunków pracy pracowników socjalnych, ale oprócz tego ma on zawierać też szereg innych modyfikacji. Jedna z nich jest związana z art. 113c ustawy, zgodnie z którym jednostki organizacyjne pomocy społecznej z całodobowymi usługami, np. domy pomocy społecznej (DPS), nie mogą znajdować się w tym samym budynku z innymi instytucjami, wymienionymi w tym przepisie. Wśród nich są m.in. domy dziecka, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ZAZ oraz jednostki wymiaru sprawiedliwości. Taki zakaz obowiązuje od jesieni 2016 r., ale samorządy, które miały w momencie jego wprowadzania w jednym obiekcie minimum dwie ze wspomnianych placówek, dostały czas na ich rozdzielenie do końca 2019 r.
Teraz okazuje się, że nie będą musiały tego robić, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmianę przepisów, która umożliwi funkcjonowanie DPS w jednym budynku z ZAZ oraz specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
– Cieszy nas ta zapowiedź, bo mamy w jednym budynku usytuowanych sześć placówek, w tym DPS i ZAZ. Zaczęliśmy już nawet szukać obiektu, do którego moglibyśmy przenieść jedną z nich, ale jest to o tyle trudne, że brakuje takich, które spełniałyby standardy, a dostosowanie do nich wymagałoby poniesienia dużych kosztów – mówi Liliana Korzeniewska, dyrektor PCPR w Kołobrzegu.
Ponadto projekt ma znosić obowiązek ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług, które nie są całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wprowadzić limity potrąceń z świadczeń pomocy społecznej, a także możliwość wspólnego skierowania małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego DPS.