Prawo do świadczenia na wyprawkę będą mieli nie tylko rodzice zastępczy, ale też dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy będą występować o pieniądze na przebywające w nich dzieci.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. To na jego podstawie każdy rodzic, niezależnie od wysokości dochodów, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie wynoszącego 300 zł jednorazowego świadczenia na uczące się dziecko. Co ważne, to wsparcie będzie przysługiwało też na dzieci przebywające w pieczy zastępczej i to niezależnie od tego, w jakiej jej formie zostały umieszczone. Zgodnie z par. 7 projektu nowe świadczenie będzie bowiem przyznane rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW) i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. W tym przypadku przyjęto więc inne rozwiązanie niż w programie 500+, w którym dodatek wychowawczy nie należy się na dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy (z wyjątkiem placówek typu rodzinnego).
– Objęcie naszych podopiecznych nowym świadczeniem jest dobrym pomysłem. Będzie to też odciążenie dla budżetu placówki – mówi Hubert Więckowski, dyrektor POW w Wyszogrodzie.
Agnieszka Jachimkowska, dyrektor POW w Opatowie, dodaje, że dzieci nie powinny być pokrzywdzone i dzielone w dostępie do wsparcia ze względu na to, do jakiej formy pieczy trafiły.
Zastrzeżenia do tej propozycji ma natomiast Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. – Zadaniem placówki jest zapewnienie i zaspokojenie podstawowych potrzeb przebywających w nich dzieci, w tym związanych z początkiem roku szkolnego. Na ten cel przekazywane są środki z samorządu, z którego pochodzi dziecko. Dlatego dyskusyjne jest przeznaczanie dodatkowych pieniędzy na wyprawkę dla instytucji – podkreśla.
Jednocześnie przepisy rozporządzenia dotyczące prawa podopiecznych domów dziecka do 300+ wymagają doprecyzowania. Wprawdzie w par. 7, który odnosi się wprost do pieczy zastępczej, wskazano, że świadczenie przysługuje dyrektorom POW, ale we wcześniejszym par. 4 ust. 1, wymieniającym osoby, którym przyznawane jest 300 zł, mowa jest wyłącznie o dyrektorach placówek typu rodzinnego.
– Ta kwestia powinna być jednoznacznie rozstrzygnięta, aby powiaty nie miały wątpliwości, jak prawidłowo udzielać wsparcia – uważa Zielony.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia