Brakuje skutecznej drogi rozstrzygania spornych kwestii dotyczących oferty najmu lokalu socjalnego – uważa RPO. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich docierają liczne skargi dłużników, którzy wskazują, że gminy oferują im lokale nie tylko nieodpowiednie ze względu na ich sytuację zdrowotną czy rodzaj niepełnosprawności, ale czasem wręcz nienadające się do zamieszkania ze względu na zły stan techniczny czy sanitarny.
W tym kontekście Adam Bodnar w swoim pierwszym wystąpieniu do ministra infrastruktury i budownictwa zwrócił uwagę, że w obowiązujących przepisach do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) nie został uregulowany tryb realizacji uprawnienia do lokalu socjalnego, brakuje też efektywnej procedury na poddanie ocenie sądu, czy proponowany lokal odpowiada definicji ustawowej.
Z tego względu RPO zasugerował wtedy wprowadzenie do nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów przepisów doprecyzowujących powyższe kwestie.
Resort w odpowiedzi co prawda zmiany zapowiedział, jednak – co zauważył teraz RPO – z obietnic się nie wywiązał. Będący bowiem na etapie opiniowania projekt nowelizacji z 8 listopada 2016r. ustawy o ochronie praw lokatorów nie reguluje tej problematyki. Z tego względu RPO ponownie zaapelował o wprowadzenie zmian legislacyjnych w tym zakresie.