W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 o pomoc finansową może ubiegać się grupa producentów rolnych, w skład której wchodzą osoby fizyczne.

Grupa musi być uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014. Z prawa ubiegania się o pomoc wyłączone są grupy utworzone dla produkcji: drobiu żywego (bez względu na wiek), mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych (świeżych, chłodzonych lub mrożonych).

Wniosek o przyznanie pomocy grupa składa do dyrektora oddziału regionalnego ARMiR właściwego ze względu na siedzibę grupy.

Jak punktowane są wnioski?

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących
kryteriów wyboru:

1) jeżeli grupa jest zorganizowana w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;
2) jeżeli grupa zrzesza producentów w kategoriach:
a) produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, lub
b) świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
c) bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
d) owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub
kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
e) miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
f) rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania
technicznego, lub
g) szyszki chmielowe
– przyznaje się 3 punkty;
3) jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy
– przyznaje się 0,2 punktu;
4) jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy, w zakresie produktu, ze względu
na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, ważnym
przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty;
5) jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw
rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego
w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1–15 ha
stanowi:
a) powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie –
przyznaje się 3 punkty,
b) powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie
– przyznaje się 2 punkty,
c) od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie –
przyznaje się 1 punkt;
6) jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
a) innowacyjności – przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie
stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii – przyznaje się 5 punktów lub
b) przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub
technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających
zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii – przyznaje się 5 punktów;
7) jeżeli grupa zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa zatrudnia
na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przyznaje się
2 punkty.


Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi odpowiednio:
1) po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10%,
2) po drugim roku prowadzenia działalności – 8%,
3) po trzecim roku prowadzenia działalności – 6%,
4) po czwartym roku prowadzenia działalności – 5%,
5) po piątym roku prowadzenia działalności – 4%
– wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta.

Obowiązki rolnika-beneficjenta

Beneficjent jest obowiązany do spełniania następujących warunków:
1) realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, na podstawie planu biznesowego w każdym roku działalności od dnia uznania,
oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania;
2) przedkładania sprawozdania z realizacji działań lub inwestycji ujętych w planie biznesowym z każdym wnioskiem
o płatność;
3) utrzymania prowadzonej działalności w zakresie produkcji i sprzedaży produktów, ze względu na które został uznany,
przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności;
4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w swojej siedzibie oraz w miejscach prowadzenia
produkcji przez jego członków w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej
płatności;
5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od
dnia otrzymania ostatniej płatności;
6) niezwłocznego informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego
w okresie jego realizacji;
7) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym
pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
8) dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez jego nowych członków wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt 4 i 7 rozporządzenia,
a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, o której
mowa w § 3 ust. 4, również wymagań określonych w § 3 ust. 4 rozporządzenia;
9) zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, kryteriów, za których spełnienie zostały
przyznane punkty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1–3 oraz 6 i 7 rozporządzenia;
10) prowadzenia rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację i poświadczenie sprzedaży produktów lub grupy
produktów, ze względu na które został uznany, wytworzonych przez jego członków oraz podmioty niebędące jego
członkami;
11) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich
transakcji związanych z pomocą, w ramach
prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (link)