Do prac rządowych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa regulujący tryb przyznawania dopłat dla obszarów z ograniczeniami do prowadzenia działalności rolniczej (tzw. ONW). Takie dopłaty mają rekompensować rolnikom utracone dochody ze względu na utrudnienia.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Celem projektu rozporządzenia jest ustanowienie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach interwencji „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. Projekt rozporządzenia ustanawia również formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Dopłaty ONW dla rolników kompensują istniejące utrudnienia w prowadzeniu działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami, w stosunku do gospodarstw położonych poza tymi obszarami. Taka płatność ma zrekompensować rolnikom wszystkie lub część dodatkowych kosztów oraz utraconych dochodów związanych z ograniczeniami dla produkcji rolnej na wyznaczonych obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszarach ONW), ułatwiając rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi.

W Polsce występują trzy typy obszarów ONW tj.: obszary, na których występują znaczące ograniczenia naturalne (ONW typ z ograniczeniami naturalnymi), obszary charakteryzujące się innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny), obszary górskie (ONW typ górski).

Autorzy projektu przyjęli, że w okresie 2023-2027 do obszarów ONW zaliczone będą obszary, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2014-2020.

Stawka płatności ONW na 1 ha użytków rolnych (stawka podstawowa) jest zróżnicowana i wynosi od 179 zł (na obszarze ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy I) do 550 zł (na obszarze ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50 proc. powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m). Dopłata ONW na obszarze typu górskiego wynosi 750 zł/ha, jeżeli rolnik posiada zwierzęta.

Płatność ONW przyznawana jest do powierzchni użytków rolnych wynoszącej nie więcej niż 75 ha, przy czym 100 proc. płatności przysługuje do 25 ha. Jest to rozwiązanie tożsame z dotychczas obowiązującym w ramach PROW 2014-2020.

O dopłaty ONW rolnik ubiega się jednocześnie z dopłatami bezpośrednimi, składając wniosek do ARiMR. Aplikacja eWniosekPlus służąca do składania wniosków o przyznanie płatności, automatycznie przypisuje do działek deklarowanych do podstawowego wsparcia dochodów odpowiedni typ i strefę ONW oraz powierzchnię kwalifikującą się do tej płatności.

Beneficjentami dopłat ONW jest ok. 740 tys. rolników.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 15 marca 2023 r. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mmu/