Podwyższenie rocznej stawki premii zalesieniowej z 1215 zł/ha do 1438 zł/ha wypłacanej beneficjentom poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej - przewiduje opublikowany na stronach RCL projekt rozporządzenia.

W poniedziałek opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ja podano w uzasadnieniu, projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie (... o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202) i dostosowanie przepisów krajowych do ram prawnych nowego okresu programowania na lata 2023–2027.

Przewiduje ponadto, podwyższenie stawki premii zalesieniowej z 1215 zł/ha na rok do 1438 zł/ha na rok, wypłacanej na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, poprzez dostosowanie jej do stawki określonej dla tej formy pomocy w zmienionym PROW 2014–2020 i tym samym ujednolicenie jej do wysokości stawki określonej dla beneficjentów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Ponadto zaproponowano dostosowanie przepisów w zakresie definicji, terminu oraz sposobu wnioskowania o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do przepisów obowiązujących od 2023 r. - dodano.(PAP)

lgs/ darg/