W tym naborze do Agencji wpłynęło dotychczas 161 wniosków na kwotę ponad 1 mln zł.

Wsparciem mogą zostać objęte drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest uproszczony plan urządzenia lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na: przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie – gdy średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 50 lat, czy dolesienie luk w drzewostanie – średni wiek gatunku dominującego od 21 do 60 lat.

Reklama

Pieniądze mogą być też przyznane na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu (średni wiek gatunku dominującego w drzewostanie mieści się w przedziale od 30 do 60 lat), założenie remizy – ogrodzonej i o powierzchni co najmniej 10 arów – przez wprowadzenie gatunków i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, na cięcia pielęgnacyjne wykonane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego mieści się w przedziale od 11 do 20 lat; zabiegi ochronne przed zwierzyną takie jak: o ogrodzenie remizy, czy zabezpieczenie drzewek osłonkami czy repelentami.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni - informuje ARiMR. (PAP)