Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - czytamy w stanowisku opublikowanym na stronach resortu rolnictwa. Projekt zakłada zwiększenie finansowania z budżetu ubezpieczeń rolnych.

O braku środków na dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych alarmowała m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych, która napisała list do premiera w tej sprawie. Posłowie zaś składali liczne interpelacje i zapytania w tej sprawie.

Projekt ustawy złożyli posłowie Lewicy w kwietniu br. (druk nr 1191). Wprowadza on minimalną sumę limitów dopłat określonych w umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat na dany rok. Kwota wydatków ma być obliczana na podstawie zaproponowanego w projekcie algorytmu.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że minimalna kwota będzie ustalana na podstawie algorytmu z wykorzystaniem dwóch zmiennych: stawki jednolitej płatności obszarowej przysługującej w roku poprzedzającym rok, w którym dopłaty będą wypłacane (JPO), oraz powierzchni użytków rolnych ogółem (URO), a także stałą równą 7 – odpowiadającą ok. 14 proc. iloczynu.

Zdaniem projektodawców, "taki sposób określenia tej kwoty gwarantuje istotny wzrost wydatków na ten cel oraz - w dłuższej perspektywie - utrzymanie go na poziomie gwarantującym".

Autorzy projektu uważają, że nowe rozwiązania będą "skutkować wzrostem społecznego zaufania producentów rolnych do organów władzy publicznej i satysfakcji z ich działalności. Dotychczas przyjmowane limity dopłat oraz liczba zawieranych umów z zakładami ubezpieczeń prowadziła do stanu, w którym wsparcie w postaci dopłat do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogło być postrzegane jako iluzoryczne lub niedostępne".

"Wprowadzone zmiany skutkować będą wzrostem wydatków budżetu państwa z tytułu dopłat do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W ustawie budżetowej na rok 2021 przewidziano na ten cel 400 mln zł. W przypadku wykorzystania projektowanego algorytmu kwota wydatków z budżetu państwa na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynosiłaby w roku 2021 ponad l 071 mln zł" - czytamy w stanowisku rządu.

Ponadto, w stanowisku poinformowano, że w marcu 2022 r. zakończy się realizacja (w ramach GOSPOSTRATEG-a) trzyletniego projektu badawczego pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

W projekcie tym uczestniczy Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Badawczy w Warszawie, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu ma być wypracowanie nowego rozwiązania zwiększającego efektywność i racjonalność stosowania dotacji z budżetu państwa do oferowanych rolnikom produktów ubezpieczeniowych, jak również poszerzenie ich listy.

Planowana jest nowelizacja ustawy. Rządowy projekt zmiany ustawy będzie przedłożony pod obrady Sejmu RP w II kwartale 2022 roku. Jak informuje ministerstwo rolnictwa, "w projekcie nowelizacji ustawy zostanie ustalony 10-letni limit wydatków budżetowych na realizację dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich".

"W związku z powyższym Rząd negatywnie opiniuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich" - napisano.