Reklama
Spytał o to rolnik, który z uprawianych przez siebie winorośli produkuje w ciągu roku do 100 hektolitrów wina gronowego. Dodał, że produkcja wina jest objęta obowiązkiem podatkowym z tytułu akcyzy, natomiast on sam nie prowadzi działalności gospodarczej.
Sądził, że sprzedając to wino, będzie mógł płacić 2-proc. ryczałt na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem 2-proc. ryczałt stosuje się dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d ustawy o zryczałtowanym podatku. Ten z kolei odsyła do art. 20 ust. 1c ustawy o PIT, z którego wynika, że zasadniczo (pod pewnymi warunkami) przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych są przychodami z innych źródeł – z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę na to, że z ryczałtu nie mogą korzystać podatnicy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii). Wynika to z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku.
Potwierdził natomiast, że uzyskiwany przez podatnika zarobek nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. W świetle bowiem art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162) nie uważa się za działalność gospodarczą wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.
Dyrektor KIS stwierdził również, że nie będą to przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, tylko przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o PIT. Przepis ten mówi o przychodach z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez rolników wyrabiających w ciągu roku mniej niż 100 hektolitrów wina. Przychody te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.
Jeśli natomiast rolnik wytworzy rocznie ponad 100 hektolitrów wina z własnej produkcji, wówczas na podstawie odrębnych przepisów będzie musiał zarejestrować się jako przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 lutego 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.842.2020.1.AG