Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Tam, gdzie powierzchnia nie przekracza 1 hektara przeliczeniowego użytków, składka wynosi 1 zł. Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników stanowi kwota 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku.

Rolnicy opłacają w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu za każdy miesiąc, kwartalnie – w terminach określonych dla składek na ich ubezpieczenie społeczne.