Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W gospodarstwach rolnych o powierzchni mniejszej od 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł. Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podstawę wymiaru składki na rolnicze ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale 2012 r., włącznie z wypłatami z zysku.