Informacja publiczna – ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 204, poz. 1195)

Wyjątkiem są art. 1 pkt 5 – 7 i 10 w zakresie dotyczącym centralnego repozytorium informacji publicznej, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia, tj. 29 września 2012 r.
Omówienie: Prawo do informacji publicznej będzie podlegało ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:
● osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną RP w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,
● utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych RP lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

Uczelnie niepubliczne – rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 28 listopada 2011 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego (Dz.U. nr 268, poz. 1584)
Omówienie: Założyciel będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:
● kopię dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
● oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na dysponowanie przez założyciela majątkiem wspólnym, jeżeli majątek przeznaczony na utworzenie uczelni niepublicznej pochodzi z majątku wspólnego,
● zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
● oświadczenie o niewpisaniu do rejestru dłużników niewypłacalnych,
● oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
Wniosek można złożyć w formie papierowej w trzech egzemplarzach albo w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Opłata na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego wynosi 1200 zł.

Rozwój wsi – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 268, poz. 1587)
Omówienie: Jeżeli wnioski o przyznanie pomocy zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty określonej w programie, wnioskodawcy powinni być o tym niezwłocznie poinformowani na piśmie i pouczeni o sposobie postępowania z takim wnioskami. Gdyby potem okazało się, że możliwe jest przyznanie pomocy w ramach limitu środków na to działanie, złożone wnioski zostaną rozpatrzone.

Pomoc finansowa – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 268, poz. 1588)
Omówienie: Przy ustalaniu limitu uwzględnia się wysokość pomocy wypłaconej w operacjach zakończonych i niezakończonych. Wniosek składa się w miejscu wskazanym przez organ samorządu województwa. Trzeba to zrobić osobiście, przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Ubezpieczenia rolne – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 grudnia 2011 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2012 r. (Dz.U. nr 268, poz. 1589)
Omówienie: W 2012 r. maksymalne sumy ubezpieczenia
● na 1 ha upraw rolnych wynoszą:
– 8 tys. zł – dla zbóż
– 10 tys. zł – dla kukurydzy
– 10 tys. zł – dla rzepaku i rzepiku
– 26 tys. zł – dla chmielu
– 21 tys. zł – dla tytoniu
– 129 tys. zł – dla warzyw gruntowych
– 61 tys. zł – dla drzew i krzewów owocowych
– 50 tys. zł – dla truskawek
– 30 tys. zł – dla ziemniaków
– 9 tys. zł – dla buraków cukrowych
– 15 tys. zł – dla roślin strączkowych
● dla 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
– 14 tys. zł – dla bydła
– 13 tys. zł – dla koni
– 800 zł – dla owiec
– 800 zł – dla kóz
– 1,9 tys. zł – dla świń
– 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek
– 65 zł – dla kaczek
– 250 zł – dla gęsi
– 130 zł – dla indyków
– 750 zł – dla strusi